Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve, Linda C. Hofstad Helleland, Lars Myraune, Siri A. Meling og Bjørn Lødemel om en handlingsplan for å hindre en forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Møre og Romsdal og Trøndelag har gjennom flere år hatt en anstrengt kraftforsyning. Den viktigste årsaken til dette er økt forbruk blant annet på grunn av etablering av ny, kraftkrevende industri som Hydros aluminiumsverk på Sunndalsøra, ilandføringen av gassen fra Ormen Lange i Nyhamna i Aukra og Hustadmarmors fabrikk i Elnesvågen i Fræna. Samtidig har ikke kraftproduksjonen i regionen eller kapasiteten i kraftnettet økt tilsvarende.

Midt-Norge har gjennom flere år vært eget prisområde for elektrisk kraft der strømprisene i perioder har ligget betydelig høyere enn i andre landsdeler. Dette oppleves som urimelig av så vel bedrifter som husholdninger i landsdelen, og skaper problemer for konkurranseevnen til det lokale næringslivet. Kraftsituasjonen er en vesentlig ulempe i forhold til etablering av næringsvirksomhet i Møre og Romsdal og Trøndelag. På den nordiske kraftbørsen Nordpool var gjennomsnittlig strømpris i januar i prisområde NO3 (Midt-Norge) 54 øre/kWh, mens den i NO1 (Sørøst-Norge) og NO2 (Sørvest-Norge) var henholdsvis 41 øre/kWh og 38 øre/kWh. Det innebærer at man i Trondheim måtte betale 16 øre/kWh, eller nesten 50 prosent mer, i strømpris enn i Bergen.

Konsekvensene av en krise i kraftforsyningen til Midt-Norge vil være svært alvorlige, både for næringslivet og for husholdningene. Bedrifter kan måtte legge ned eller flytte produksjonen, og arbeidsplasser kan gå tapt. En kraftkrise kan medføre produksjonsstans på Hydros aluminiumsverk på Sunndalsøra, på Hustadmarmor i Fræna eller til og med på Ormen Lange-anlegget i Aukra. Det siste vil kunne rokke ved Norges tillit som gassleverandør til det øvrige Europa. For å unngå en krise i kraftforsyningen til Midt-Norge har Statnett derfor anskaffet to mobile gasskraftverk som er plassert på henholdsvis Aukra og Tjeldbergodden. Disse vil imidlertid bli satt i drift kun som et ekstraordinært tiltak for å unngå en krise.

Det vil ikke bli tilfredsstillende forsyningssikkerhet i Midt-Norge før den kapasiteten som en kraftlinje mellom Ørskog og Fardal vil gi, er på plass tidligst i 2014. Frem til den tid er det behov for å sette i verk tiltak som kan gi økt kraftproduksjon, slik at man unngår urimelig høye strømpriser i denne delen av landet i forhold til resten av landet, og i ytterste konsekvens at man må ta i bruk de mobile gasskraftverkene for å unngå en strømkrise.

Økt kraftproduksjon kan blant annet skje gjennom økt utnyttelse av vannkraftpotensialet i regionen, både i form av utvidelser eller opprustning av eksisterende vannkraftproduksjon og skånsomme nye vannkraftutbygginger, samt gjennom økt utnyttelse av vindkraftpotensialet i regionen. Industrikraft Møre har i lang tid hatt planer om et gasskraftverk i tilknytning til Hustadmarmors virksomhet i Elnesvågen i Møre og Romsdal. Imidlertid er det i forbindelse med konsesjon til dette gasskraftverket lagt inn krav om fullskala fangst av CO2, noe som gjør at den økonomiske risikoen for utbygger blir for stor til at prosjektet lar seg realisere.

Siden det tar tid å bygge ny produksjonskapasitet så vel som å styrke linjenettet, haster det med konkrete tiltak.

Stortinget behandlet våren 2006 Dokument nr. 8:52 (2005–2006 forslag fra stortingsrepresentantene Børge Brende, Ivar Kristiansen og Petter Løvik om en handlingsplan for å hindre forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal. Under debatten om dette forslaget i Stortinget 1. juni 2006 uttalte daværende olje- og energiminister Odd Roger Enoksen følgende:

«Jeg arbeider nå med en handlingsplan slik det blir bedt om, for å møte kraftsituasjonen i Midt-Norge – med sikte på å legge handlingsplanen fram tidlig på høsten.»

På denne bakgrunn valgte Stortinget å vedlegge forslaget i Dokument nr. 8:52 (2005–2006) protokollen.

Denne lenge lovte handlingsplanen ble imidlertid ikke lagt frem i løpet av hele foregående stortingsperiode, verken av statsråd Enoksen eller noen av hans to etterfølgere som olje- og energiminister i den rød-grønne regjeringen. Dette er et løftebrudd overfor Stortinget. Regjeringen har i det hele tatt vært svært passiv når det gjelder å møte den utfordrende kraftsituasjonen i Midt-Norge. Dette til tross for at forsyningssituasjonen i Midt-Norge har vært alvorlig gjennom hele foregående stortingsperiode og fremdeles er det. Det er derfor fortsatt behov for en handlingsplan for å møte denne situasjonen.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen utarbeide en handlingsplan med konkrete tiltak for å avverge en forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal, og legge denne frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2010.

18. februar 2010