Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Oskar Jarle Grimstad, Tord Lien, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om å tillate økt fangst av kongekrabbe

Dette dokument

  • Dokument 8:130 S (2009–2010)
  • Dato: 06.05.2010
  • Sidetall: 2
Til Stortinget

Bakgrunn

Kongekrabben er en introdusert art i norske farvann og utbrer seg stadig. Tall fra Artsdatabankens faktaark nr. 85 sier at bestanden har hatt en jevn vekst fra 2,9 mill. individer i 2001 til 4,3 mill. individer i 2006. Kongekrabben er i Artsbankens svarteliste for 2007 vurdert til kategorien «Høy risiko» som er den sterkeste kategorien i forhold til økologisk risiko. Det fryktes at kongekrabben sprer seg mot sør og at den samtidig ødelegger faunaen på norsk havbunn.

I Havforskningsinstituttets «Kyst og havbruk 2009» sies det at Varangerfjorden har hatt en betydelig reduksjon i både antall arter og i størrelse på enkeltarter. Det viser seg at kongekrabben kan overleve i et videre temperaturområde, som indikerer at den kan etablere seg i områder lenger sør og lenger nord enn tidligere antatt. I rapporten understrekes det at det kreves betydelig mer forskning før man kan klarlegge omfanget av kongekrabbens effekter på økosystemet.

Forslagsstillerne er av den oppfatning at man må sikre en lavest mulig bestand av kongekrabbe til slik forskning foreligger.

Vurderinger

I St.meld. nr. 40 (2006–2007) står det at:

«Regjeringen foreslår en overordnet målsetting om å i størst mulig grad begrense en videre spredning av kongekrabbe i norske havområder, og sikre en lavest mulig bestand av kongekrabbe utenfor kommersielt fangstområde”.

I stortingsmeldingen står det at bakgrunnen for dette er at:

«Regjeringen ønsker – i et føre-var-perspektiv – å rette oppmerksomheten mot eventuelle effekter på økosystemet som følge av kongekrabbens inntreden”.

Forslagsstillerne er enig i at man skal ha en føre-var-holdning, og mener at det innebærer å sikre en lavest mulig bestand av kongekrabbe. Det er derfor vanskelig å forstå bakgrunnen for hvorfor regjeringen nå ønsker å flytte grensene for det kommersielle fisket, slik at kongekrabben får større mulighet til å spre seg. Forslagsstillerne mener at man ikke skal endre grensene for det regulerte området.

Forslagsstillerne viser til at flertallet, inkludert medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, i Innst. S. nr. 225 (2005–2006) konstaterer at det ikke ville vært heldig om kongekrabben fikk spre seg sørover.

Forslagsstillerne vil påpeke at å endre kvotene vil i stor grad påvirke industrien – som selv mener å ha krav på minst fem års langsiktighet. Industrien har investert i spesialutstyr og markedsføring, og Innovasjon Norge i Finnmark har investert over en halv milliard kroner. Slike endringer som regjeringen legger opp til, skaper usikkerhet og fravær av langsiktige investeringer. Kongekrabben er også et produkt som har en markedspris på ca. 300 kr pr. kg. Forslagsstillerne mener derfor det vil være stor interesse for kongekrabben og dette vil i et føre-var-perspektiv bidra til å holde bestanden av krabben på et bærekraftig nivå.

Forslag

Forslagsstillerne mener på denne bakgrunn at med den markedsverdien kongekrabben har, og i et føre-var-perspektiv, er det mest riktig å sikre en lav bestand mens man venter på konklusjoner fra forskningsmiljøet.

Forslagsstillerne fremmer følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen åpne for å øke det kommersielle fisket av kongekrabben, for å redusere bestanden til et bærekraftig nivå.

6. mai 2010