Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bente Thorsen, Dagrun Eriksen, Trine Skei Grande og Svein Harberg om konsekvenser av Høyesteretts dom i favør av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon i saken om Opplysningsvesenets fond

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Bakgrunn for forslaget er å finne i kgl.res. av 14. september 2007 og Stortingets vedtak 23. oktober 2008 om å endre lov om Opplysningsvesenets fond § 5, jf. Innst. S. nr. 79 (2007–2008) om St.prp nr. 60 (2007–2008) som av Oslo tingrett 15. oktober 2009 ble dømt ugyldig. Høyesterett forkastet statens anke 12. mai 2010.

Mindretallet har hele tiden ment at regjeringens inngripen i Opplysningsvesenets fond (OVF) gjennom instruks og endring av lovverket til ugunst for OVF var i strid med Grunnloven § 106. Endringen medførte at nærmere angitte tomtefestere kunne få bedre feste- og innløsningsbetingelser enn det som følger av tomtefesteloven. I praksis pålegger instruksen OVF å innløse festetomter eller tilby videre leie på vilkår som ligger langt under markedspris. Dette er betingelser som ikke gavner fondet.

På bakgrunn av dette gikk Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon til sak mot staten. Staten tapte saken i Oslo tingrett 15. oktober i 2009, og retten ga gjennom dommen støtte til mindretallets syn. Regjeringen anket saken til Høyesterett der anken ble forkastet 12. mai 2010.

Forslagsstillerne fremmer her forslag om oppfølging for å ta konsekvensen av dommen i Høyesterett. Retten slår fast at Stortingets vedtak er ugyldig, og loven må derfor endres tilbake til opprinnelig tekst. Retten slår også fast at reduksjonen i pris slik instruksen sier og lovendringen gir grunnlag for, både på innløsing og på ny leie, er å anse som overføring av fondets verdier til andre formål enn det loven sier i Grunnloven § 106. Det er derfor, etter forslagsstillernes mening, statens ansvar å dekke det tap OVF er påført. OVFs tap er anslått til å være om lag 271 mill. kroner.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

I

Stortinget ber regjeringen umiddelbart følge opp Høyesteretts dom ved å fremme forslag om å oppheve 2. ledd i § 5 i lov om Opplysningsvesenets fond.

II

Stortinget ber regjeringen erstatte Opplysningsvesenets fond fullt ut for det økonomiske tap fondet er påført som følge av den ugyldige instruks.

16. juni 2010