Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Mandt, Inga Marte Thorkildsen og Steinar Gullvåg om å vurdere endringer i lov om bustadbyggjelag

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

I Tønsberg er det reist kritikk mot at flere politikere med nær tilknytning til Tønsberg og Nøtterøy boligbyggelag benyttet seg av forkjøpsrett til å kjøpe boliger som var ment for ungdom under 35 år. Saken har vært gransket og granskingsrapporten påpeker ikke brudd på noen lover og regler, men Kontrollutvalget i Tønsberg kommune påpeker at politikerne ikke har «utvist behørig etisk skjønn i sine verv» i denne saken. En av politikerne satt som kommunens representant i boligbyggelagets styre. Saken har vakt stor oppmerksomhet lokalt. Intensjonen om at boligene skulle selges til ungdom, er ikke fulgt. Flere av boligene ble seinere solgt med god fortjeneste.

Saken reiser spørsmål om det er behov for en ny vurdering av styremedlemmers adgang til å kjøpe bolig i et boligbyggelag, motvirke innsidehandel og hindre at noen kan benytte sin posisjon i styret til egen fordel.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen vurdere om det er behov for endringer i lov om bustadsbyggjelag eller i annet lovverk, regelverk eller retningslinjer for å forhindre innsidehandel og spekulasjon, eller at det reises mistanke om slikt.

30. november 2010