Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørn Lødemel, Torgeir Dahl, Øyvind Halleraker og Arve Kambe om likebehandling av skipstunneler og annen infrastrukturbygging i merverdiavgiftslovgivningen

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Ifølge lov om merverdiavgift av 19. juni 1969 nr. 66 § 16 første ledd nr. 13 skal det ikke betales avgift for omsetning for tjenester i siste omsetningsledd som gjelder planlegging, prosjektering, anlegg, reparasjon og vedlikehold av offentlig veg og baneanlegg utelukkende for skinnegående, kollektiv persontransport, samt fremstilling på verksted av bruer eller deler av bruer til slik veg eller bane. Det fremgår av forskrift (nr. 63) om avgiftsfritak for visse tjenester som gjelder baneanlegg utelukkende for skinnegående, kollektiv persontransport § 2 at «som baneanlegg eller del av baneanlegg» ansees blant annet «broer, tunneler, snuplasser …». Av forskrift (nr. 55) om avgiftsfritak for visse tjenester som gjelder offentlig veg fremgår det blant annet at «som veg eller del av vegen regnes bruer, tunneler, fyllinger m.v. for fremføringen av vegen, ferjekaier eller andre kaier som utelukkende bygges av hensyn til viderebefordring av de vegfarende og inngår som ledd i vegnettet …».

Skipstunneler er ikke omfattet av merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 13. Dette er en naturlig følge av at det per i dag ikke er anlagt noen skipstunneler i Norge.

Stad skipstunnel er et viktig prosjekt som lenge har vært til utredning, og som nå er tatt inn i Nasjonal transportplan. Det er viktig å ha klarhet i regelverket rundt merverdiavgift i god tid før beslutning om bygging av skipstunnelen skal bygges for å hindre ytterligere forsinkelser i prosjektet. Momsfritak for skipstunneler på linje med andre infrastrukturprosjekter kan være avgjørende for at denne og eventuelle andre skipstunneler blir bygget.

Avgiftsfritaket i merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 13 har i hovedsak som formål å motvirke konkurransevridning og skape avgiftsmessig nøytralitet mellom offentlig og privat drift i veisektoren når det gjelder arbeid på vei, jf. Ot.prp. nr. 13 (1971–1972).

Behovet for å motvirke konkurransevridning gjør seg like sterkt gjeldende hva skipstunneler angår, som for annen infrastruktur.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen endre merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 13, slik at bygging av skipstunneler likebehandles med annen infrastrukturbygging som veier, broer og tunneler.

9. mars 2011