Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om oppdatering av regelverket for sykemelding av studenter

Dette dokument

  • Dokument 8:86 S (2011–2012)
  • Dato: 27.03.2012
  • Sidetall: 2
Til Stortinget

Bakgrunn

For at flest mulig skal fullføre videregående opplæring og høyere utdanning må det være langsiktige og fleksible ordninger som ivaretar studentene når de blir syke. Forslagsstillerne mener at dagens regelverk er for lite fleksibelt når det gjelder gradert sykemelding, studenter med syke barn og studenter med deltidsjobb.

Dagens regelverk

Sykestipend innebærer at lån og stipend gjøres om til sykestipend i en periode der en mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning og blir 100 pst. sykemeldt. Ordningen gjelder både de som tar videregående utdanning med ungdomsrett og høyere eller annen utdanning. Beløpet syke studenter kan motta er det samme som man ville fått i lån og stipend til sammen i den perioden man er sykemeldt. Sykdom hos egne barn under tolv år, eller sykdom som gjør det nødvendig å avbryte utdanningen, kan også gi rett til sykestipend.

Sykestipendet er begrenset til inntil fire måneder og to uker i løpet av et undervisningsår. Lån for de første 14 dagene (karenstid) kan ikke bli omgjort til sykestipend. Sykemelding må inntreffe etter at søknad til Statens lånekasse for utdanning er sendt, og det gis ikke sykestipend dersom man er sykemeldt ved semesterstart. Unntak gjøres for studenter som er i gang med flerårig utdanning. Dersom man har rett til sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, har man ikke rett på sykestipend.

Dersom studenter produserer studiepoeng under sykemelding, vil sykestipendet frafalle.

Gradert sykestipend for studenter

Med bakgrunn i terrorhandlingene 22. juli 2011 har regjeringen innført en midlertidig ordning med gradert sykestipend for studenter for skoleåret 2011–2012. Ordningen omfatter alle studenter som er 50 pst. sykmeldt eller mer uavhengig av sykemeldingsårsak. Denne ordningen kommer i tillegg til den permanente ordningen som ordinært bare dekker studenter som er 100 pst. sykemeldt. Beløpet som mottas av studenter som omfattes av ordningen er det samme som studenten eller eleven ville mottatt i lån og stipend til sammen i perioden vedkommende er sykemeldt gradert etter sykemeldingsprosenten.

Norges studentorganisasjon (NSO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og flere studentparlamenter har i lengre tid ønsket en permanent ordning med gradert sykestipend for studenter. Disse organisasjonene har i hovedsak vært fornøyde med den midlertidige ordningen med gradert sykestipend for studenter, og vil gjøre denne permanent.

Forslagsstillerne mener at en permanent ordning med gradert sykestipend vil gi studentene muligheten til den personlige utviklingen det er å studere, fremfor å tvinges til passivitet og den belastningen det medfører. Den ordinære ordningen for sykestipend er, etter forslagsstillernes syn, lite fleksibel og forholder seg ikke til realitetene.

Et traume er medisinsk likt uavhengig av utløsende faktor. Forslagsstillerne ønsker å likebehandle studenter som opplever traumer uavhengig av hva som utløste traumet. Forslagsstillerne vil derfor gjøre den midlertidige ordningen for studieåret 2011–2012 permanent.

Avgrensingen av ordningen til å gjelde sykemelding over 50 pst. gjør det ikke mulig for studenter med lavere gradert sykemelding å motta sykestipend og studere på samme tid. Dette kan føre til at flere studenter sykemeldes i større prosentsats enn nødvendig og dermed tar færre studiepoeng enn studenten har forutsetning til å ta.

Behov for mer fleksible regler

Studenter som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger har ikke rett på sykestipend, selv når studielån og stipend er hovedinntektskilden for studenten. Dette gjør at de mange studentene som har en deltidsjobb for å finansiere studiene, ikke har samme økonomiske handlingsrom som heltidsstudentene ved sykdom.

Dagens regelverk åpner for at sykestipend kan gis studenter med syke barn under 12 år. Lånekassen betaler i hovedsak ikke ut sykestipend til studenter med syke barn, dersom en av foreldrene har annen inntekt enn studielån og stipend. Dette gjør regelverket lite fleksibelt for familier der en eller begge forsørgere er studenter.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

  • 1. Stortinget ber regjeringen gjøre ordningen med gradert sykestipend for studenter permanent fra skoleåret 2012–2013.

  • 2. Stortinget ber regjeringen utarbeide en mer fleksibel innretting av regelverket for sykestipend.

27. mars 2012