Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen om å ta imot flere syriske flyktninger

Dette dokument

  • Dokument 8:43 S (2013–2014)
  • Dato: 27.03.2014
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Den humanitære krisen i Syria har ført til en flyktningkatastrofe som er forsterket i 2014. Det er i mars 2014 tre år siden konflikten startet, og det er fortsatt ikke tegn til at situasjonen vil bedre seg i nærmeste framtid. I de humanitære planene fra FN (2014 Syria regional respons) forventes det en videreføring av den voldelige konflikten i Syria, og det anslås at opptil 4,1 millioner mennesker vil ha flyktet fra landet og være registrert som flyktninger i regionen ved utgangen av 2014.

I dag er det en uholdbar situasjon og en uforholdsmessig stor byrde som legges på Syrias naboland. Hver fjerde innbygger i Libanon er en syrisk flyktning, og Jordan har tatt imot over en halv million flyktninger fra Syria. Flyktningtallene er høye også i Tyrkia, Irak og Egypt. Mengden flyktninger i disse nabolandene har fått store konsekvenser for befolkningen, og uroen øker. Syriske naboland kan ikke stå for en varig løsning på den syriske flyktningkrisen.

FNs høykommissær for flyktninger har bedt vestlige land, inkludert Norge, om å være villig til å ta imot flere flyktninger fra Syria. Amnesty har tatt til orde for en felleseuropeisk flyktningdugnad, og forslagsstillerne støtter dette initiativet. Sverige har tatt et stort ansvar ved å gi alle syriske asylsøkere i landet permanent opphold, totalt 8 000 mennesker. Norge må ta sin del av ansvaret for å bidra til at syriske flyktninger får beskyttelse. Den stadig forverrede situasjonen i Syria gjør at det haster med å sette i gang dette arbeidet. Derfor må Stortinget snarest, etter forslagsstillernes mening, opprette et program for å ta imot flere syriske flyktninger, slik det for eksempel ble gjort i forbindelse med krigen i Kosovo i 1999.

Forslagsstillerne mener Norge må styrke arbeidet for å hjelpe syriske flyktninger aktivt, og i samarbeid med FNs flyktningorganisasjon (UNHCR), sørge for at et større antall syriske flyktninger i flyktningleirene i Syrias naboland blir hentet til og gjenbosettes i Norge.

Forslagsstillerne mener det også bør legges til rette for at syriske borgere som allerede befinner seg i Norge og som har familiemedlemmer på flukt fra krigen, får anledning til å få sine slektninger til Norge.

Forslagsstillerne ber om at Stortinget samtykker i at regjeringen tar imot inntil 5 000 flyktninger fra Syria etter anmodning fra og i samarbeid med UNHCR. Forslagsstillerne anmoder derfor Stortinget om å be regjeringen forelegge for Stortinget en vurdering av hvor mange flyktninger det er mulig å ta imot allerede i 2014, samt hvordan dette kan finansieres.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge tar imot inntil 5 000 flyktninger fra Syria.

27. mars 2014