Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Ola Elvestuen, Terje Breivik og Iselin Nybø om muligheten til å reservere parkeringsplasser til bildelingsordninger

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Bildeling innebærer at flere personer eier en andel i en bil, og betaler etter bruk. Dette er ett av flere tiltak som kan oppfylle målet om at all trafikkøkning i byene skal skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Transportøkonomisk institutt viser til at når færre biler deles av flere bilbrukere, reduseres antall biler på veiene og miljøbelastningen går ned. For individet betyr bildeling at man beholder bilens fordeler, som fleksibelt transportmiddel ved behov, samtidig som man unngår mange av ulempene ved å ha bil i by. Transportøkonomisk institutt har kommet frem til at bildelere bruker bilen omtrent en tredel mindre enn bileiere, og at disse lettere tyr til andre alternativer som kollektivtrafikk, gange og sykkel.

Forslagsstillerne viser til samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsens svar på spørsmål fra representanten Abid Q. Raja (Dokument nr. 15:1154 (2013–2014)) om muligheten til å reservere parkeringsplasser til bildelingsordninger. Der påpeker statsråden at forskriften bør:

«gi nødvendig handlingsrom for kommunene til å bruke parkeringsregulering som incentiv for å få trafikantene til å bidra til et bedre bymiljø».

Forslagsstillerne vil understreke at bruk av bildelingsordninger vil kunne redusere arealbruken, klimagassutslippene og luftforurensningen biltrafikk fører med seg.

Dagens lover og forskrifter for parkering og skilt åpner ikke for reservering av parkeringsplasser for bildelingsordninger. Blant annet har Oslo kommune ønsket seg en slik ordning. Slik forslagsstillerne ser det, kan dette være ett av flere virkemidler for at bruken av bildelingsordninger kan øke.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen gi kommunene mulighet til å reservere parkeringsplasser til bildelingsordninger.

7. oktober 2014