Forslag:

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

 • 1. Stortinget ber regjeringen legge til grunn et langsiktig mål om nullutslipp fra transportsektoren.

 • 2. Stortinget ber regjeringen i fremlegget til ny Nasjonal transportplan legge til grunn et mål om å redusere utslippene i transportsektoren med minst 50 prosent i 2030 sammenliknet med 2005.

 • 3. Stortinget ber regjeringen i fremlegget til ny Nasjonal transportplan legge til grunn et mål om minst 10 prosent reduksjon av personbilkilometer i de store byene og nullvekst i resten av landet, samt stille dette som minimumskrav i alle avtaler med kommunene.

 • 4. Stortinget ber regjeringen i fremlegget til ny Nasjonal transportplan legge til grunn et mål om overføring av 20 prosent av innenriks gods-transport i 2030 fra lastebil til jernbane og sjø.

 • 5. Stortinget ber regjeringen i Nasjonal transportplan legge frem en samlet oversikt over mulige virkemidler og hvilke utslippsreduksjoner de vil kunne gi i 2020, 2025 og 2030.

 • 6. Stortinget ber regjeringen i fremlegget til ny Nasjonal transportplan legge til grunn nullvekst i flytrafikken.

 • 7. Stortinget ber regjeringen i fremlegget til ny Nasjonal transportplan stanse planer om nye rullebaner på Gardermoen og på Flesland.

 • 8. Stortinget ber regjeringen sikre at staten støtter store kollektivinvesteringer i de store byene med opp til 70 prosent av totalkostnaden mot at byene forplikter seg til å redusere biltrafikken og sørge for en miljøvennlig byutvikling.

 • 9. Stortinget ber regjeringen i fremlegget til ny Nasjonal transportplan legge til grunn et mål om en sykkelandel på minst 15 prosent i 2030 i alle byer aktuelle for bypakker.

 • 10. Stortinget ber regjeringen i fremlegget til ny Nasjonal transportplan lage et forslag til forpliktende opptrapping av tilskuddsordningen for bygging av sykkelveier på kommunale og fylkeskommunale veier, slik at målene for økt sykkelandel kan nås.

 • 11. Stortinget ber regjeringen fortsette omleggingen av bilavgiftene og forsterke utslippsmålet fra 85 g CO2/km til 10 g CO2/km som gjennomsnitt for hele nybilparken innen 2020, samt et mål om at minst 9 av 10 nye biler som selges i 2020, skal være nullutslippsbiler.

 • 12. Stortinget ber regjeringen fortsette omleggingen av bilavgiftene med sikte på at alle personbiler som selges, skal være nullutslippsbiler seinest i 2025.

 • 13. Stortinget ber regjeringen legge frem en plan innen utgangen av 2016 for utrulling av et tilstrekkelig antall hurtigladestasjoner som dekker hele landet, så raskt som mulig og senest innen utgangen av 2017.

 • 14. Stortinget ber regjeringen endre teknisk byggforskrift (TEK) slik at det for nye bygg stilles krav om etablering av ladestasjoner for elkjøretøy.

 • 15. Stortinget ber regjeringen legge frem en plan innen utgangen av 2016 for utrulling av hydrogenstasjoner som dekker hele landet, så raskt som mulig og senest innen utgangen av 2018.

 • 16. Stortinget ber regjeringen i fremlegget til ny Nasjonal transportplan legge opp til elektrifisering eller annen nullutslippsteknologi på alle dagens dieseldrevne strekninger av jernbanen og senest innen 2025.

 • 17. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at NSB eller CargoNet prøver ut hydrogenlokomotiv på en av jernbanestrekningene som ikke er elektrifisert.

 • 18. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser slik at den stiller krav om at alle transporttjenester som leveres til det offentlige, og i anbud til det offentlige, skal baseres på bærekraftig nullutslippsdrivstoff eller nullutslippsteknologi fra 1. januar 2017.

 • 19. Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i engangsavgiften for varebiler for å sikre at 1/3 av alle nye varebiler har nullutslippsteknologi i 2020, 2/3 av alle nye varebiler har nullutslippsteknologi i 2025 og alle nye varebiler har nullutslippsteknologi i 2030, og fremme første forslag om slike endringer i forslag til statsbudsjett for 2017.

 • 20. Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i avgiftsregimet for lastebiler for å gjøre det lønnsomt å velge lav- og nullutslippsteknologi og fremme første forslag om slike endringer i forslag til statsbudsjett for 2017.

 • 21. Stortinget ber regjeringen legge til grunn et mål for avgiftspolitikken om at minst 50 prosent av alle nye lastebiler i 2030 har nullutslippsteknologi.

 • 22. Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i avgiftsregimet for busser for å gjøre det lønnsomt å velge lav og nullutslippsteknologi og fremme første forslag om slike endringer i forslag til statsbudsjett for 2017.

 • 23. Stortinget ber regjeringen legge til grunn et mål om at all bybusstrafikk skal bruke nullutslippsteknologi innen 2025 og at minst 75 prosent av all langdistansebusstrafikk skal benytte nullutslippsteknologi innen 2025, og fremme en plan for Stortinget om hvordan målet skal nås.

 • 24. Stortinget ber regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2017 legge frem en plan for hvordan Stortingets vedtak nr. 388 (2014–2015) om at kollektivtrafikken i 2025 som hovedregel benytter null- eller lavutslippsteknologi eller klima-nøytralt drivstoff, skal gjennomføres.

 • 25. Stortinget ber regjeringen stille krav om landstrøm for alle av hurtigrutens fartøyer i neste anbud på kystruten Bergen–Kirkenes.

 • 26. Stortinget ber regjeringen stille krav om bærekraftig nullutslippsdrivstoff og lav- eller nullutslippsteknologi i neste anbud for kystruten Bergen–Kirkenes.

 • 27. Stortinget ber regjeringen sikre at havnene Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø, Tromsø, Honningsvåg og Kirkenes så snart som mulig får på plass løsning med landstrøm til Hurtigruten.

 • 28. Stortinget ber regjeringen stille krav om best tilgjengelige teknologi (BAT) hva angår drivstoff og utslippsteknologi for alle supplyfartøyer som opererer på norsk sokkel, samt gradvis stille krav om utelukkende bruk av lav- og nullutslippsfartøy frem mot 2030.

 • 29. Stortinget ber regjeringen stille krav til alle -supply-skip som skal seile i norske farvann om å kunne motta landstrøm fra 1. januar 2018.

 • 30. Stortinget ber regjeringen stille krav til alle cruiseskip som skal seile i norske farvann om å kunne motta landstrøm fra 1. januar 2019.

 • 31. Stortinget ber regjeringen fremme forslag for Stortinget om endring av havneloven for å fremme landstrømløsninger i norske havner.

 • 32. Stortinget ber regjeringen pålegge bruk av differensierte havneavgifter for å fremme bruk av landstrøm og fornybare drivstoff i skipsfarten.

 • 33. Stortinget ber regjeringen redegjøre, i forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2016, for hvordan regjeringen følger opp Stortingets vedtak fra 1. desember 2015 om lav- og nullutslippsteknologi for ferger (vedtak nr. 59 (2015–2016)), slik at kravet kan gjøres gjeldende fra 1. januar 2017.

 • 34. Stortinget ber regjeringen stille utslippskrav til drivstoffbruk i alle norske farvann og fremme forslag om innføring av forbud mot å benytte tung-olje.

 • 35. Stortinget ber regjeringen stille strenge utslippskrav til NOx- og SOx-utslipp for alle cruiseskip som skal seile i norske fjorder.

 • 36. Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjettet for 2017 fremme forslag om innføring av engangsavgift for båtmotorer, for å fremme energieffektivisering og bruk av lav- og nullutslippsteknologi.

 • 37. Stortinget ber regjeringen stille krav om at anleggsmaskiner skal benytte 0-utslippsdrivstoff fra 1. januar 2017 og at det stilles krav om lav og nullutslippsteknologi så raskt som mulig.

 • 38. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av CO2-avgift uten refusjonsordning for fiskeflåten, med mulighet for næringen til å inngå avtale etter modell fra NOx-fondet for å gjennomføre reduksjoner i utslippene. Innbetalingen differensieres etter fartøystørrelse, og den minste delen av fiskeflåten favoriseres ved å øke fiskerfradraget.

 • 39. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om økning av CO2-avgift for tungtransporten, med mulighet om å inngå en avtale etter modell fra NOx-fondet for å gjennomføre reduksjoner i utslippene.

 • 40. Stortinget ber regjeringen styrke forskningsinnsatsen på batteriteknologi fra og med forslag til statsbudsjett for 2017.

 • 41. Stortinget ber regjeringen legge fram en strategi for hvordan Norge skal sikre tilgang til og fremme produktutvikling og produksjon av bærekraftig biodrivstoff.

 • 42. Stortinget ber regjeringen i framlegget til ny Nasjonal transportplan legge opp til gradvis innfasing av bærekraftig nullutslippsdrivstoff på alle dagens dieseldrevne strekninger av jernbanen, og senest innen 2020.

 • 43. Stortinget ber regjeringen stille krav om bruk av bærekraftig biodrivstoff og lav- og nullutslippsteknologi ved utlysning/innkjøp av flyruter på kortbanenettet.

 • 44. Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan for hvordan man kan trappe opp omsetningspåbudet for biodrivstoff til minst 11 prosent innen 2020 gjennom bruk av bærekraftig biodrivstoff, og en plan for videre opptrapping frem mot 2030.

 • 45. Stortinget ber regjeringen utvide omsetningspåbudet av biodrivstoff, herunder andre generasjons biodrivstoff fra tre og restavfall til å omfatte avgiftsfri diesel.

 • 46. Stortinget ber regjeringen legge frem en opptrappingsplan for redusert drivstofforbruk i den delen av luftfarten som ikke omfattes av kvotesystemet, og fremme forslag om en opptrappingsplan for bruk av bærekraftig biodrivstoff opp til minst 20 prosent innen 2030.

 • 47. Stortinget ber regjeringen innføre veiprising med forhåndsbetaling for all tungtransport, som alternativ til dagens veibruksavgift på drivstoff, for å styrke jernbane og sjøs evne til å konkurrere om godstransport.

 • 48. Stortinget ber regjeringen foreslå et omsetningspåbud for bruk av bærekraftig biodrivstoff i drivstoffet for skipsfarten.

 • 49. Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2017 fremme forslag om å fjerne fritidsbåters mulighet til å benytte avgiftsfri diesel.