Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Kirsti Bergstø om krav om elektrifisering av Johan Castberg-feltet, ilandføring til Finnmark og utredning av strømkabel til Svalbard

Til Stortinget

Bakgrunn

Oljefunnene Skrugard, Havis og Drivis, som ligger i lisensområdet PL 532, inngår i ressursgrunnlaget for utbyggingsprosjektet på Johan Castberg-feltet. Statoil har operatørskap for feltet. I januar 2016 presenterte partnerne i feltet et utbyggingsforslag som innebar bruk av en FPSO (Floating Production, Storage and Offloading). Løsningen ser ikke ut til å være tilrettelagt for en kraft fra land-løsning, og ilandføring av petroleumsressursene fra feltet er ikke lenger en del av hovedprosjektet. I ettertid er det fremkommet forslag fra ABB om at en kraft fra land-løsning til Johan Castberg-feltet kan inngå som en del av en kraftkabel til Svalbard.

Klimagassutslipp

Oljeindustrien har vært driveren bak den norske utslippsveksten de siste 20 årene, og den er den største utslippssektoren. Dersom man skal kutte norske utslipp av klimagasser og styre mot nullutslippssamfunnet, må man hindre nye utslipp i denne sektoren. Ved en eventuell utbygging er det viktig at 0-utslippsteknologi for varme og energiforsyning til driften av Johan Castberg-feltet tas i bruk.

Statsminister Erna Solberg uttalte følgende (spørretimen 9. april 2014) den gang om mulig elektrifisering av Utsirahøyden:

«Jeg mener at utslippene fra olje- og gassvirksomheten skal ned, men jeg sier det jeg mener, at 2020 er et veldig tidlig perspektiv for å få det til, fordi investeringene nesten burde vært gjort nå hvis de faktisk skulle hatt stor effekt i 2020.»

Man estimerer at Johan Castberg-feltet kan settes i drift i 2022 og ha en levetid på 30 år. I konseptet som er presentert av partnerne ligger det ikke an til at man kommer til å planlegge bruk av kraft fra land eller fornybar energi (offshore vind) ved utbyggingen av Johan Castberg-feltet. Dette til tross for at FPSO-teknologi som er klargjort fra kraft fra land-løsninger er tatt i bruk på Goliat-feltet og derfor er å regne som moden.

Ilandføring

I utgangspunktet lå ilandføring av petroleum til Veidneset i Nordkapp inne i det originale konseptet. Ilandføring vil kunne skape betydelige lokale ringvirkninger. Partnernes reviderte konsept skiller ut ilandføring som et eget prosjekt som ikke vil utløses av Johan Castberg-utbyggingen. En utbygging uten ilandføring innebærer at landsdelen går glipp av de positive ringvirkningene som oljebransjen har brukt som brekkstang for å få tilgang til nye områder i Barentshavet.

Svalbardkabel

Det planlegges ny energiløsning for Svalbard for å avløse ett eller begge de to kullkraftverkene på Svalbard. En kraftkabel fra fastlandet har vært ett av de foreslåtte alternativene som må utredes. ABB gjør en miniutredning om Svalbard-kabel, der ett av alternativene er å la en kraft fra land-løsning inngå som en del av kabelen. For å finne potensialet for å redusere kostnadene ved en eventuelt samlet utbygging, bør det raskt gjennomføres en utredning der en av mulighetene er å se en energiløsning for Svalbard med en kabel til fastlandet i sammenheng med en kraft fra land-løsning til Johan Castberg-feltet.

Standardkontrakter

Det er fremforhandlet standardkontrakter mellom Norsk olje og gass og Norsk Industri. Slike kontrakter er produktivitetsfremmende (fjerner usikkerhet og etablerer standarder) og er kjent for norsk leverandørindustri. Det bør derfor komme pålegg overfor utbygger om å ta i bruk slike standardkontrakter ved utbyggingen.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

  • 1. Stortinget ber regjeringen sørge for at plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Castberg-feltet sikrer bruk av kraft fra land-løsning eller annen fornybar energiforsyning for kraft- og varmebehovet til driften av feltet.

  • 2. Stortinget ber regjeringen om å få foretatt en utredning av energiløsning for Svalbard, der en kraftkabel med kraft fra land-løsning for Johan Castberg-feltet inngår som en mulighet.

  • 3. Stortinget ber regjeringen stille krav om ilandføring av olje fra Johan Castberg-feltet til Finnmark for å utløse lokale ringvirkninger.

  • 4. Stortinget ber regjeringen pålegge bruk av Norsk olje og gass og Norsk Industri sine framforhandlede standardkontrakter når Johan Castberg-feltet bygges ut.

17. juni 2016