Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jette F. Christensen, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om beredskapsteam for økt innsats mot mobbing

Dette dokument

  • Representantforslag 44 S (2017–2018)
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Trygge elever som trives på skolen, lærer best. Mobbing er et stort samfunnsproblem, og barn som blir mobbet, er mer utsatt for sykdom og problemer senere i livet. Alle fortjener et miljø fritt for mobbing, og ingen barn og unge skal være redde for å oppleve mobbing verken på skoleveien, i friminuttene eller i timen.

Forslagsstillerne viser til at regjeringen Stoltenberg II i 2013 satte ned Djupedal-utvalget for å kartlegge nødvendige tiltak for å skape et trygt psykososialt skolemiljø. I mars 2015 la utvalget frem sin utredning, NOU 2015:2 «Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø», med forslag til 100 konkrete tiltak. Denne omhandlet både forslag til forebyggende tiltak, reparerende tiltak og revidering av lovverket.

I 2015 fremmet representanter fra Arbeiderpartiet et representantforslag med 25 forslag om styrket innsats mot mobbing i skolen (jf. Dokument 8:38 S (2015–2016), basert på Djupedal-utvalgets anbefalinger for å bekjempe mobbing i skolen. Forslagsstillerne viser også til Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2017 og forslag om å sette av totalt 100 mill. kroner til ulike tiltak for å bekjempe mobbing, i tillegg til blant annet flere lærere og en styrket skolehelsetjeneste. Forslagsstillerne mener alle skoler må være forberedt på raskt å kunne håndtere alvorlige mobbesaker, og at dette arbeidet må styrkes.

Forslagsstillerne vil skjerpe innsatsen mot mobbing på skolen og prioritere det forebyggende arbeidet. Forslagsstillerne mener at det i tillegg til revidert lovverk og ansettelse av flere mobbeombud, er behov for en ytterligere satsing på kompetanseheving av alle skolens ansatte, informasjon til elever og foresatte og flere ressurspersoner rundt elevene. Ikke minst er det viktig å sikre at det er et operativt apparat tilgjengelig for å hjelpe skolen, elevene og lærerne i krevende og sammensatte mobbesaker.

For at alle elever, foreldre og skoler skal oppleve å få bedre hjelp og faglig støtte til å håndtere mobbesaker, mener forslagsstillerne at beredskapsteam mot mobbing bør etableres i alle kommuner, enten alene eller i samarbeid med andre. Slike team er nøkkelpersoner som kan tre sammen når det er behov for det. Dette er viktig for at både elever og foreldre skal være trygge på at alle barn blir tatt vare på i skolen, og for å bidra til at skolemiljøet legger til rette for trygge vilkår for god læring og trivsel for alle elever.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen sørge for at alle kommuner etablerer beredskapsteam mot mobbing, enten alene eller i samarbeid med andre, som raskt skal kunne rykke ut og hjelpe skolen og elevene i saker om mobbing og krenkelser.

19.oktober 2017

Martin Henriksen

Jette F. Christensen

Torstein Tvedt Solberg

Nina Sandberg