Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Solveig Skaugvoll Foss og Lars Haltbrekken om å innføre betalingsparkering i stortingsgarasjen

Dette dokument

  • Representantforslag 78 S (2017–2018)
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Oslo skal bli Europas miljøhovedstad. Miljøpolitikken vil ikke bare gi reduserte klimagassutslipp, men vil også bety mer liv i byen, renere luft, flere sykkelveier og enda bedre kollektivtransport. En del av satsingen er programmet Bilfritt byliv der Oslo kommune aktiviserer flere områder i byen og bidrar til økt byliv i sentrum.

Staten har inngått en forpliktende bymiljøavtale med Oslo og Akershus fylkeskommune (Oslopakke 3). I avtalen er framkommelighet for kollektiv-, nærings-, gang- og sykkeltrafikk høyest prioritert. Avtalen slår også fast at man forventer at all vekst i persontransporten skal skje med kollektivtransport, sykling og gåing.

Oslo kommune har dessuten satt seg ambisiøse mål om å redusere biltrafikken i Oslo med 20 pst. innen 2019, og med en tredel innen 2030. En rekke ulike virkemidler brukes for å nå målet, slik som satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, så vel som bilrestriktive tiltak som veiprising og en aktiv parkeringspolitikk.

En slik strategi vil gi en rekke positive effekter slik som bedre framkommelighet for kollektivtrafikken og næringstrafikken, frigjøring av areal til andre samfunnsnyttige formål, og dessuten reduserte utslipp.

En slik ambisiøs miljøsatsing kan bare lykkes i tett samarbeid mellom innbyggere, næringsliv, organisasjonsliv, staten og kommunen. Akershus fylkeskommune skal støtte strategien gjennom knutepunktutvikling, kollektivsatsing og veiprising.

Det er rimelig at også Stortinget, som stor arbeidsplass med en betydelig mengde parkeringsplasser midt i Oslo sentrum, bidrar.

Parkeringspolitikken er et effektivt virkemiddel for å fremme eller begrense biltrafikken i sentrum. Samtidig er det en krevende omstilling som Oslo nå gjennomfører, og når vanlige innbyggere og pendlere til byen må tilpasse seg er det viktig at også folkevalgte institusjoner er med på dugnaden. Det har nå kommet fram at Oslo kommune vurderer å innføre parkeringsbetaling på parkeringsplassene som Rådhuset disponerer.

Forslagsstillerne ber derfor presidentskapet innføre betalingsparkering også i stortingsgarasjen. Presidentskapet må vurdere innretning på betalingen, både når det gjelder pris og hvem som skal ha tilgang og muligheter for parkering, for eksempel nødvendige unntak for mennesker med funksjonsnedsettelser og personer som av sikkerhetsmessige hensyn må bruke bil, samt sikre at nullutslippskjøretøy betaler maks halv pris av hva fossilbiler skal betale.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber presidentskapet, innen utløpet av første kvartal 2018, innføre betalingsparkering i Stortingets garasje, med betalingsfritak for personer som av sikkerhetsmessige hensyn eller som følge av funksjonsnedsettelser må bruke bil, samt sikre at nullutslippskjøretøy betaler maks halv pris av hva fossilbiler skal betale.

30. november 2017

Arne Nævra

Kari Elisabeth Kaski

Solveig Skaugvoll Foss

Lars Haltbrekken