Representantforslag om å stanse konkurranseutsettingen av persontransport med tog

Dette dokument

  • Representantforslag 83 S (2017–2018)
  • Fra: Ivar Odnes, , , og Geir Pollestad
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Regjeringen har i flere saker til Stortinget varslet at persontrafikk med tog skal konkurranseutsettes, og at dette er en konsekvens av jernbanereformen som ble vedtatt i stortingsperioden 2013–2017. Forslagsstillerne mener en slik konkurranseutsetting vil gi et dårligere tilbud til de reisende og svakere vilkår for de ansatte i jernbanen. Forslagsstillerne mener også staten mister viktig styring med togtilbudet i landet. Reformen har medført et økt byråkrati gjennom opprettelse av et eget direktorat og flere selskaper. Forslagsstillerne mener dette er uheldig, og at en heller burde konsolidere togsektoren, slik at ansvaret blir samlet og tydeliggjort.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen stanse arbeidet med konkurranseutsetting av persontransport med tog.

5. desember 2017

Ivar Odnes

Siv Mossleth

Sigbjørn Gjelsvik

Nils T. Bjørke

Geir Pollestad