Representantforslag om samboergaranti i eldreomsorgen

Dette dokument

  • Representantforslag 128 S (2017–2018)
  • Fra: Tuva Moflag, Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tellef Inge Mørland og Siv Henriette Jacobsen

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Å få leve med sin ektefelle eller samboer også når man blir gammel og får et hjelpebehov, betyr mye for livsgleden, trygghetsfølelsen og for å kunne være sjef i eget liv. Rundt 25 kommuner har i dag ulike varianter av samboergaranti. Forslagsstillerne vil at alle landets kommuner skal tilby dette som del av sin eldreomsorg.

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie fastslår i § 4-4 at:

«Beboerne skal ha adgang til å dyrke sine interesser og forme sin tilværelse som de ønsker i den utstrekning det er forenlig med den medisinske behandling, drift av boformen og av hensynet til andre beboere.»

Forslagsstillerne anerkjenner at muligheten for å bo sammen med ektefelle/samboer er en sentral del av muligheten til å forme sin egen tilværelse. Det må legges til rette for sterkere brukermedvirkning, og man må forsøke å unngå alle tendenser til umyndiggjøring, også når behovet for hjelp og omsorg øker. Forslagsstillerne mener derfor at lovverket og rettighetene må styrkes på dette punktet.

Ved innføring av en samboergaranti er det imidlertid viktig å understreke at dette skal være en frivillig ordning for ektefellene. Det er viktig at den friskeste i parforholdet ikke føler en plikt til å flytte inn sammen med sin partner. Det kan i enkelte tilfeller være gode grunner til at ektefeller skal bo på hvert sitt rom, også når begge parter har heldøgns omsorg fra kommunen.

Samboergarantien må være utformet på en slik måte at friske ektefeller/samboere ikke fortrenger andre innbyggere i kommunen som har behov for sykehjemsplass. Garantien bør også ta høyde for at kommunen kan trenge noe tid på å rigge et permanent tilbud for par, og at det må være mulig for kommunen å prioritere partneren med det mest omfattende hjelpetilbudet i en overgangsfase.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen sikre at ektepar eller samboere som ønsker det, kan bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon, forutsatt at begge er avhengig av omsorgstjenester.

  2. Stortinget ber regjeringen sørge for at samboergarantien skal være et standardtilbud i alle kommuner, og ikke en frivillig ordning for kommunene å innføre.

  3. Stortinget ber regjeringen sørge for at ordningen med samboergaranti skal være frivillig for parene.

7. februar 2018

Tuva Moflag

Ingvild Kjerkol

Tore Hagebakken

Tellef Inge Mørland

Siv Henriette Jacobsen