Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad om å utrede fjerning av 350-kronersgrensen for varesendinger fra utlandet

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner er fritatt for merverdiavgift og eventuell toll og særavgifter. Dersom varen selges fra en norsk selger, påløper det på vanlig måte merverdiavgift og eventuelt særavgifter fra første krone. Dette gjelder også ved omsetning fra norske nettbutikker. Grensen på 350 kroner gir derfor en konkurranseulempe for norske næringsdrivende.

Forslagsstillerne viser til at avsnittet over er hentet fra regjeringens skatte- og avgiftsproposisjon 2015, bortsett fra at det sto 200 kroner der det over står 350 kroner, som er grensen som gjelder i dag.

Forslagsstillerne mener at en slik konkurranseulempe for norsk varehandel ikke kan forsvares – særlig ikke i en tid da man mer enn noen gang trenger arbeidsplasser for unge uten høyere utdanning, slik norsk handelsnæring kan tilby.

Finansdepartementet viser til at hvis grensen fjernes, vil flere forbrukere enn i dag bli ilagt et gebyr fra fraktselskapene. Dette kan gjøre små vareforsendelser uforholdsmessig dyre og kan være et hinder for å handle fra utenlandske nettbutikker.

Men forslagsstillerne mener at en ikke trenger å se lenger enn til Finland for å se at dette ikke nødvendigvis stemmer. Som én av flere mulige løsninger fungerer den finske modellen ved at forbruker selv betaler moms og toll gjennom en elektronisk tjeneste. Tjenesten er gratis å bruke, og det finske postverket tar heller ikke noe ekstra gebyr for forsendelsen når forbruker gjør jobben selv i forkant.

Forslagsstillerne mener at om man får på plass en slik modell, vil det både hindre konkurransevridning mellom norske og utenlandske aktører og tap av norske arbeidsplasser, forbrukerne vil lett kunne handle på nett fra utlandet uten uforholdsmessig store gebyrer, og man vil tette «momshullet» som gir store tap av inntekter til statskassen.

Flere av Norges naboland tenker som Finland, og EU har vedtatt at alle avgiftsfrie grenser skal bort for å sikre like konkurransevilkår ved netthandel og unngå tap av mva-inntekter. Med en kraftig økende digital grensehandel er det på tide å gjøre endringer.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen utrede fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.

10. april 2018

Knut Arild Hareide

Olaug V. Bollestad

Hans Fredrik Grøvan

Kjell Ingolf Ropstad