Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Ingalill Olsen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen, Julia Wong, Torstein Tvedt Solberg og Hege Haukeland Liadal om reforhandling av Bymiljøpakken for Nord-Jæren

Dette dokument

  • Representantforslag 5 S (2018–2019)
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har gjennom uttalelser i offentligheten ved flere anledninger sådd tvil om det er Stortinget eller kommunene som har fastsatt finansieringen, og hvem som kan foreta endringer i Bymiljøpakken for Nord-Jæren.

I møtet i styringsgruppen 30. august 2018 uttalte statens representanter at det er Stortinget som har fastsatt bompengetakstene, og at det derfor bare er Stortinget som kan endre disse. Endring av takstene kan altså ikke avgjøres lokalt. I møtet ble det framsatt forslag om ikke å innføre rushtidsavgift. Dette ble nektet behandlet av statens representanter under henvisning til at det bare er Stortinget som kan endre dette. Statens representanter gjorde det også klart at dersom en ikke ønsket rushtidsavgift, måtte hele pakken avvises.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til reforhandling av Bymiljøpakken for Nord-Jæren, og ber om at reforhandlingen avsluttes innen årsskiftet 2018/2019. I reforhandlingene skal man utrede en ny modell for innretning på rushtidsavgiften som vil være mindre belastende for befolkningen. Konsekvensen av rushtidsavgift for innbyggere og næringsliv må utredes grundigere, og det må etableres forsvarlige avbøtende tiltak.

  2. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at ny teknologi/veiprising testes ut på Nord-Jæren.

  3. Stortinget ber regjeringen utrede alternative finansieringsopplegg ved eventuelle kostnadsøkninger på riksveier og sykkelstamveier i bypakker, også der ikke hele belastningen finansieres med bompenger.

  4. Staten dekker 70 prosent av investeringskostnadene for «Bussveien» i Bymiljøpakken for Nord-Jæren.

  5. Det må avklares hvilke andre prosesser knyttet til Bymiljøpakken for Nord-Jæren som eventuelt krever behandling i Stortinget.

3. oktober 2018

Sverre Myrli

Ingalill Olsen

Kirsti Leirtrø

Øystein Langholm Hansen

Julia Wong

Torstein Tvedt Solberg

Hege Haukeland Liadal