Representantforslag om tiltak for familier med store pleie- og omsorgsbehov

Dette dokument

  • Representantforslag 50 S (2018–2019)
  • Fra: Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Sheida Sangtarash og Solfrid Lerbrekk
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstillerne mener fellesskapet må stille opp gjennom solidariske ordninger for å skape et samfunn med plass til alle og enklere hverdager for familier med store omsorgsbehov og barn med alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser.

Et demokratisk, likestilt og rettferdig samfunn gir like muligheter og er organisert slik at alle kan leve frie og selvstendige liv. Å legge universell utforming til grunn for samfunnsutviklingen gir bedre og mer likestilte omgivelser for personer med nedsatt funksjonsevne. Mennesker med nedsatt funksjonsevne møter i dag hindringer overalt i hverdagen.

Forskning viser at foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne bruker mindre tid til både arbeid og fritidsdeltakelse, og at dette har en klar sammenheng med at disse foreldrene må bruke mye tid på å administrere at barnets rettigheter i skolen, på fritiden og i hjemmet blir oppfylt. Foreldrene beskriver et fragmentert hjelpeapparat der det er krevende å få oppfylt rettighetene de har.

Flerlingfamiliene trenger sterkere støtte fra samfunnet enn den de fleste andre familier får, ganske enkelt fordi belastningen er så mye større. Mange av flerlingfamiliene får også ekstra utfordringer gjennom at flerlinger oftere fødes før termin. Barn og foreldre trenger ekstra tid og støtte, familiene kan være mer sårbare. Foreldre som får flerlinger, kan ha det tøft, både fordi det er vanskelig å håndtere mer enn ett barn, og fordi følelsen av ikke å strekke til kan være sterk, særlig i det første leveåret.

Dagens lovverk gir kommunene en plikt til å vurdere hjelp til familier som har spesielle behov, men virkeligheten viser at dette langt fra fungerer godt nok i praksis. Derfor er det nødvendig med klarere rettigheter for å sikre at kommunene bidrar. Dette gjelder både familier med flerlinger og trillingfamilier, men også familier som har barn med alvorlige funksjonsnedsettelser, eller familier der foreldre blir alvorlig syke.

Derfor er det behov for en familiepakke med tiltak for å gjøre hverdagen enklere for flerlingfamilier og familier som har barn med alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser. Det handler om å skape et samfunn med plass til alle.

Forslagsstillerne vil også vise til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, der det foreslås å øke støtten til ressurskrevende tjenester i kommunene og å styrke pleiepengeordningen gjennom blant annet å gjøre den tidsubegrenset.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om lovfestet rett til familievikar for familier med særlige omsorgsutfordringer, for eksempel enslige med tvillinger, trillingfamilier, familier med barn som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser, eller familier hvor det er alvorlig sykdom hos foreldrene.

  2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innlemme retten til brukerstyrt personlig assistent (BPA) i folketrygden og slik rettighetsfeste BPA som hjelpemiddel.

  3. Stortinget ber regjeringen utarbeide ordninger som sørger for at familier som får et funksjonshemmet barn, får rask og effektiv hjelp, inklusiv økonomisk støtte til å kunne tilpasse boligen til deres nye livssituasjon.

  4. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven for å gi konvensjonen forrang i norsk rett.

  5. Stortinget ber regjeringen legge frem en handlingsplan for et tilgjengelig Norge i 2025, og et universelt utformet samfunn innen 2035, inkludert en konkret plan for finansiering.

22. november 2018

Freddy André Øvstegård

Karin Andersen

Sheida Sangtarash

Solfrid Lerbrekk