Representantforslag om behovet for nye unntaksbestemmelser og vedtaksrutiner når det gjelder varighetsbegrensningen i arbeidsavklaringsperioden (folketrygdloven § 11-12 annet og tredje ledd)

Til Stortinget
20. februar 2019

Hadia Tajik

Arild Grande

Eigil Knutsen

Lise Christoffersen