Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Arne Nævra og Karin Andersen om lukket fritids- og undervisningsopplegg med overnatting i trossamfunn

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

I september 2019 kunne Aftenposten avsløre at barn og unge som deltar på Det Islamske Kultursenters skolefritidsordning i Drammen og Nedre Eiker, også overnatter ved moské og menighetssenter i svært omfattende grad. Avisen beskrev forhold hvor barn og unge med minoritetsbakgrunn deltok på det såkalte undervisningstilbudet daglig og tilbrakte stort sett hele døgnet inkludert natten hos menigheten. Praksisen som Aftenposten avslørte, var også kjønnsdelt.

Forslagsstillerne er svært bekymret for at dette bidrar til segregering og potensielt er et uttrykk for negativ sosial kontroll. Barn og unge generelt, og spesielt barn og unge med minoritetsbakgrunn, skal ikke være isolert fra sosialisering og kontakt med resten av samfunnet i så omfattende grad.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er bekymret for at disse kjønnsdelte aktivitetene kan gi menighetenes unge utfordringer med å bli integrert i det norske samfunnet. I et brev sendt november 2019 til statsrådene med ansvar for utdanning, integrering og likestilling ber også Likestillings- og diskrimineringsombudet norske myndigheter undersøke forholdene i Det Islamske Kultursenter.

Forslagsstillerne mener at trosfriheten skal ha et sterkt vern, men trosfrihet og retten til å praktisere religion tilhører ikke bare den private sfæren, men er også et offentlig anliggende. Hvis det viser seg at trossamfunn driver praksis som er skadelig for individer og samfunnet, og spesielt sårbare individer som barn og unge, er dette et hensyn som bør begrense trossamfunns muligheter til å gjennomføre slike aktiviteter.

Forslagsstillerne mener at det er på tide at det ikke blir mulig for tros- og livssynssamfunn på lovlig vis å drive en praksis der det viser seg at aktivitetene fører til segregering og aktivt hindrer barna i å bli en del av samfunnet. Negativ sosial kontroll er skadelig for både barna det gjelder, og for fellesskapet.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake til Stortinget med forslag til nødvendige lovendringer for å sikre at ulike organisasjoner – herunder særlig ulike tros- og livssynssamfunn – ikke på lovlig vis kan drive omfattende og lukkede undervisningsopplegg med overnatting over lengre tid, som for eksempel koranskole, som kan innebære segregering, negativ sosial kontroll eller ha andre skadelige konsekvenser for barn under alibiet fritidstilbud.

9. desember 2019

Freddy André Øvstegård

Arne Nævra

Karin Andersen