Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Gisle Meininger Saudland om etablering av Nav-ombud

Dette dokument

  • Representantforslag 56 S (2019–2020)
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstillerne har over år mottatt henvendelser som vitner om at Nav-brukere ofte har utfordringer med å orientere seg og vurdere om forvaltningen yter riktig bistand. I mange tilfeller vil det også kunne være et større behov for veiledning i hvordan en klage kan fremsettes enn det Nav selv gir i dag. Nav-saker består ofte av sammensatte problemstillinger man må ha tverrfaglig kompetanse for å kunne ta stilling til. Brukerne er i tillegg ofte i en særlig sårbar posisjon enten grunnet dårlig helse eller manglende ressurser. Forslagsstillerne mener derfor det er behov for et særskilt ombud for Nav-saker.

Den senere tids avsløring omkring Navs tolkning og praktisering av EUs trygdeforordning 883/2004 viser også en alvorlig og systematisk svikt, som understreker behovet for å etablere et eget ombud ytterligere.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen etablere et Nav-ombud.

4. februar 2020

Erlend Wiborg

Gisle Meininger Saudland