Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Representantforslag om å fjerne avgiftsfritak på luksus-elbiler og innføre miljøtiltak for folk flest i hele landet

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

For klimaet er det positivt når fossilbiler erstattes med elbiler, men tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nykjøp av elbil i større grad er forbeholdt dem med høyest inntekt. I 2018 var det 27 ganger vanligere med elbil i husholdningene med høyest inntekt, enn i husholdningene med lavest inntekt.

Fritaket for merverdiavgift og engangsavgift ved kjøp av elbiler koster nå staten over 10 mrd. kroner årlig, og dette er penger som i stor grad kommer dem med høyest inntekter til gode. I tillegg kommer fritak og rabatter ved bruk (bompenger, ferjebilletter etc.).

64 prosent av husholdningene med elbil har også minst én diesel- eller bensinbil. De rikeste husholdningene har råd til å holde seg med både en fossilbil til «hyttebruk» og en elbil. For mange andre er ikke elbil et alternativ i det hele tatt, enten det er av geografiske eller økonomiske årsaker.

Skal kampen mot farlige klimaendringer lykkes, kreves det kraftige kutt i klimagassutslippene det kommende tiåret. Men for å få med folk på nødvendig omstilling må man etter forslagsstillers syn føre en rettferdig miljøpolitikk, ikke en politikk som kommer de rikeste til gode og sender regningen til folk flest og distriktene. De dyreste og tyngste elbilene sliter dessuten mest på veiene og er minst energieffektive.

Forslagsstiller mener derfor at midler staten i dag bruker på subsidier av de dyreste og tyngste elbilene for dem med høy inntekt, heller bør gå til miljøtiltak som kommer folk flest i hele landet til gode. Det kan gjøres ved å styrke kollektivtilbudet, også utenfor de store byene, redusere prisen og/eller merverdiavgiften på kollektivtrafikk og innføre nasjonal makspris på ferger langs fylkesveiene. Man må også legge til rette for renere energi til transport gjennom å bygge ut og styrke ladeinfrastrukturen for elbiler i borettslag, sameier og utenfor byene, styrke støtteordningen for landstrøm til skip i havn og statlig finansiering av omlegging til miljøvennlige ferger.

Det har blitt tatt til orde for ulike modeller som begrenser kjøpsfordelene på de dyreste elbilene, som å sette et tak på momsfritak eller å fjerne fritak for engangsavgift på tyngre elbiler. Ved tidligere budsjettbehandlinger har Finansdepartementet manglet grunnlag for å beregne provenyanslag ved en opphevelse av avgiftsfritak etter prisintervaller. Derfor ber forslagsstiller om at dette utredes nærmere.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller som kutter i avgiftsfritaket for de dyreste og tyngste elbilene, og komme tilbake til Stortinget på en egnet måte.

  2. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020 legge fram forslag om hvordan innsparte midler fra endringer i avgiftsfritaket for elbiler kan brukes på bedre og billigere kollektivtransport og miljøvennlig transportinfrastruktur i hele landet.

4. februar 2020

Bjørnar Moxnes