Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Bengt Fasteraune og Per Olaf Lundteigen om å leggje til rette for auka grunnbemanning og lågare vikarbruk i den kommunale helse- og omsorgstenesta

Til Stortinget
13. februar 2020

Kjersti Toppe

Bengt Fasteraune

Per Olaf Lundteigen