Bakgrunn

Det vises til behandlingen av Prop. 66 L (2019–2020), jf. Innst. 41 L (2020–2021). Det fremmes med dette forslag til endringer i straffeloven § 253 slik at bestemmelsen blir i overensstemmelse med innstillingen.