Representantforslag om endringer i straffelovens regler om tvangsinngåelse av religiøse ekteskap

Dette dokument

  • Representantforslag 94 L (2020–2021)
  • Fra: Per-Willy Amundsen, Peter Frølich, Lene Vågslid, Jenny Klinge, Petter Eide, Geir Sigbjørn Toskedal og Solveig Schytz
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Det vises til behandlingen av Prop. 66 L (2019–2020), jf. Innst. 41 L (2020–2021). Det fremmes med dette forslag til endringer i straffeloven § 253 slik at bestemmelsen blir i overensstemmelse med innstillingen.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
vedtak til lov

om endring i straffeloven

I

I lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff gjøres følgende endring:

§ 253 første ledd skal lyde:

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, frihetsberøvelse, annen straffbar eller urettmessig atferd eller utilbørlig press tvinger noen

  • a) til å inngå ekteskap

  • b) inn i en ekteskapslignende forbindelse. I vurderingen av om det foreligger en ekteskapslignende forbindelse skal det legges vekt på om forbindelsen er varig, oppleves som bindende og etablerer rettigheter og plikter mellom partene av rettslig, religiøs, sosial eller kulturell karakter.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

21. januar 2021

Per-Willy Amundsen

Peter Frølich

Lene Vågslid

Jenny Klinge

Petter Eide

Geir Sigbjørn Toskedal

Solveig Schytz