Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  • 1. Stortinget ber regjeringen gjennomgå skatte-, avgifts- og støttesystemet for tiltakssonen og vurdere forsterkede økonomiske incentiver for økt bosetting og næringsaktivitet. En slik gjennomgang må blant annet vurdere om ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift kan innrettes slik at den tar bort utilsiktede konsekvenser og i enda høyere grad blir en ordning som styrker arbeidsplasser og bosetting i nord, slik Troms og Finnmark fylkesting har foreslått.

  • 2. Stortinget ber regjeringen vurdere utflytting og lokalisering av egnede statlige arbeidsplasser til Øst-Finnmark.

  • 3. Stortinget ber regjeringen utrede mulige arealer for utbygging av havvind i Finnmark.

  • 4. Stortinget ber regjeringen, i en overgangsperiode, stimulere til bygging og reparasjon av fartøy i Finnmark for å kompensere for bortfall av aktivitet.

  • 5. Stortinget ber regjeringen utrede rask opprustning og forbedringer av havner i Øst-Finnmark, bl.a. i Båtsfjord.

  • 6. Stortinget ber regjeringen følge opp relevante anbefalinger fra Tveteråsutvalget for økt verdiskapning fra bearbeiding av fisk.

  • 7. Stortinget ber regjeringen stimulere til utvikling av havbruksnæringen i Finnmark.

  • 8. Stortinget ber regjeringen styrke innsatsen for å utvikle og profilere Finnmark som reiselivsdestinasjon.

  • 9. Stortinget ber regjeringen utvikle en strategi for fôr-råvarer, med den hensikt å gjøre havbruksnæringen mer bærekraftig og uavhengig av import.

  • 10. Stortinget ber regjeringen evaluere støttetiltakene for Øst-Finnmark vedtatt ved behandlingen av Prop. 78 S (2021–2022), og orientere Stortinget på egnet måte.