Representantforslag om å opprettholde ABC-tilbudet i Oslo som et helårig tilbud, og en plan for å løse den akutte mangelen på jordmødre

Dette dokument

  • Representantforslag 39 S (2022–2023)
  • Fra: Guri Melby, Alfred Jens Bjørlo, Abid Raja og Ingvild Wetrhus Thorsvik
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Det skal være trygt å føde barn i Norge. Forslagsstillerne mener det haster med å sikre nok ressurser og en bedre organisering av tilbudet til fødende kvinner. Fødsels- og barselomsorgen må organiseres på en måte som legger til rette for en best mulig fødselsopplevelse og reduserer risikoen for fysiske og psykiske skader.

En trygg og god barselomsorg er viktig for barnets og foreldrenes beste og kan forebygge fysiske og psykiske plager senere. Til tross for vedtatte kvalitetskrav for trygg fødsel rapporterer over 90 pst. av jordmødre at de ikke klarer å oppfylle kravet om én-til-én-omsorg for kvinner i fødsel.

Det er allerede foretatt kutt i fødselstilbudet mange steder i landet, og det er kjent at helseforetakene planlegger ytterligere kutt flere steder. Nylig ble det kjent at fødetilbudet ABC-klinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS) skal helgestenges. Det betyr en svekkelse av fødetilbudet til innbyggere i og rundt Oslo. ABC-klinikken er et jordmorstyrt tilbud, der svangerskapsoppfølging, fødsel og barseltid foregår på samme sted, med samme personale. Det gir trygghet og forutsigbarhet for den gravide. ABC-klinikken legger til rette for å føde trygt på naturlig vis med minimal bruk av medisinske inngrep. Det er også en attraktiv arbeidsplass for jordmødre, som gir et stabilt personale og lavt sykefravær. Jordmorstyrte enheter er en del av det differensierte fødselstilbudet, og studier viser at disse er kostnadseffektive sammenlignet med obstetriske enheter.

Det er problematisk at OUS stenger den fødeavdelingen på OUS som driftes på en måte som både jordmødre og fødekvinner trives med, og at de begrunner stenging med bemanningsproblemer ved de andre fødeavdelingene. Jordmormangelen er en varslet krise. Allerede i 2019 ble det opprettet en tilsynssak mot OUS blant annet på grunn av høyt arbeidspress og lav bemanning. Fra 2021 til høsten 2022 har antallet ubesatte jordmorstillinger ved sykehuset økt fra 14 til 56 årsverk. Sykehuset klarer verken å beholde jordmødre eller å rekruttere søkere til nye stillinger. Dette står i motsetning til ABC-enheten, der jordmødre blir i stillingene sine til pensjonsalder, og der man også klarer å rekruttere nye jordmødre. Å helgestenge avdelingen skaper stor usikkerhet om fremtiden til ABC-klinikken og kan føre til at de erfarne jordmødrene som jobber der, slutter. Konsekvensen kan bli at tilbudet ved Oslos fødeavdelinger samlet sett kan bli enda mer svekket enn det allerede er.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen sørge for at ABC-enheten opprettholdes som en egen jordmorstyrt enhet ved Oslo universitetssykehus, gjennom hele driftsåret.

  2. Stortinget ber regjeringen legge frem en konkret plan for å løse den akutte mangelen på jordmødre, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Regjeringen bes i denne sammenheng også se på grunnbemanning, arbeidsbelastning og andre betingelser som medfører at jordmødre i dag ikke ønsker å bli i sine stillinger.

15. november 2022

Guri Melby

Alfred Jens Bjørlo

Abid Raja

Ingvild Wetrhus Thorsvik