Budsjettkapitler

Budsjett-innst. S. nr. 8 (1999-2000) Romertall II, III og IV. Jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (1999-2000)

Budsjettkapitler
Kapittel Ordfører
900 Nærings- og handelsdepartementet Lund, Morten (Sp)
901 Styret for det industrielle rettsvern Hedstrøm, Øystein (FrP)
902 Justervesenet Hedstrøm, Øystein (FrP)
903 Standardisering Tveiten, Rita (A)
910 Statens veiledningskontor for oppfinnere Hedstrøm, Øystein (FrP)
911 Bedriftsrettet kompetanseoverføring Aukan, Modulf (KrF)
922 Norsk Romsenter Lund, Morten (Sp)
923 Forsknings- og utviklingskontrakter Kristiansen, Ivar (H)
924 Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer Johansen, Einar (A)
926 Spesielle IT-tiltak Rudihagen, Torstein (A)
927 Språkteknologisenter (Unntatt post 90, jf. Budsjett innst. S nr. 6, finanskomiteen) Rudihagen, Torstein (A)
932 Norges geologiske undersøkelse Kongshaug, Leif Helge (V)
933 Bergvesenet Knudsen, Terje (Uav)
941 Sjøfartsdirektoratet Kongshaug, Leif Helge (V)
942 Skipsregistrene Gabrielsen, Ansgar (H)
943 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk Starrfelt, Oddbjørg Ausdal (A)
944 Ventelønn Rudihagen, Torstein (A)
946 IT-senter Fornebu (Unntatt post 90, jf. Budsjett innst. S nr. 6, finanskomiteen) Rudihagen, Torstein (A)
951 Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S Kristiansen, Ivar (H)
952 Svalbard Samfunnsdrift og Næringsutvikling Johansen, Einar (A)
953 Kings Bay AS Hedstrøm, Øystein (FrP)
961 Reiselivstiltak Knudsen, Terje (Uav)
966 Støtte til skipsbygging Gabrielsen, Ansgar (H)
970 Internasjonaliseringstiltak Gabrielsen, Ansgar (H)
990 Industri- og forsyningsberedskap Langeland, Kurt-Arne (KrF)
2420 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (Unntatt post 91, 92, 93, jf. Budsjett innst. S nr. 6, finanskomiteen) Starrfelt, Oddbjørg Ausdal (A)
2425 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og fylkeskommunene Hanssen, Bjarne Håkon (A)
3900 Nærings- og handelsdepartementet Lund, Morten (Sp)
3901 Styret for det industrielle rettsvern Hedstrøm, Øystein (FrP)
3902 Justervesenet Hedstrøm, Øystein (FrP)
3932 Norges geologiske undersøkelse Kongshaug, Leif Helge (V)
3933 Bergvesenet Knudsen, Terje (Uav)
3941 Sjøfartsdirektoratet Kongshaug, Leif Helge (V)
3942 Skipsregistrene Gabrielsen, Ansgar (H)
3990 Industri- og forsyningsberedskap Langeland, Kurt-Arne (KrF)
5320 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (Unntatt post 91, 93, jf. Budsjett innst. S nr. 6, finanskomiteen) Starrfelt, Oddbjørg Ausdal (A)
5327 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og fylkeskommunene m.v. Hanssen, Bjarne Håkon (A)
1000 Fiskeridepartementet Lund, Morten (Sp)
1001 Deltakelse i internasjonale organisasjoner Kristiansen, Ivar (H)
1030 Fiskeridirektoratet Langeland, Kurt-Arne (KrF)
1040 Til gjennomføring av fiskeriavtalen (St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 12) Tveiten, Rita (A)
1050 Diverse fiskeriformål Tveiten, Rita (A)
2415 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak Starrfelt, Oddbjørg Ausdal (A)
4000 Fiskeridepartementet Lund, Morten (Sp)
4030 Fiskeridirektoratet Langeland, Kurt-Arne (KrF)
1100 Landbruksdepartementet Lund, Morten (Sp)
1102 Fylkesmannens landbruksavdeling Rudihagen, Torstein (A)
1107 Statens dyrehelsetilsyn Aukan, Modulf (KrF)
1110 Statens landbrukstilsyn Kongshaug, Leif Helge (V)
1112 Forvaltningsstøtte, utviklingsoppgaver og kunnskapsutvikling m.m. Starrfelt, Oddbjørg Ausdal (A)
1114 Statens næringsmiddeltilsyn Langeland, Kurt-Arne (KrF)
1140 Miljø- og næringstiltak i jordbruket Kongshaug, Leif Helge (V)
1142 Miljø- og næringstiltak i skogbruket Hanssen, Bjarne Håkon (A)
1143 Sentral landbruksforvaltning Hanssen, Bjarne Håkon (A)
1145 Jordskifteverket Rudihagen, Torstein (A)
1146 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging Tveiten, Rita (A)
1147 Reindriftsforvaltningen Johansen, Einar (A)
1148 Naturskade - erstatninger og sikring Starrfelt, Oddbjørg Ausdal (A)
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. Hanssen, Bjarne Håkon (A)
1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen m.m. Johansen, Einar (A)
1161 Statskog SF - forvaltningsdrift Kristiansen, Ivar (H)
2411 Statens Landbruksbank (Unntatt post 90, jf. Budsjett innst. S nr. 6, finanskomiteen) Tveiten, Rita (A)
4100 Landbruksdepartementet Lund, Morten (Sp)
4102 Fylkesmannens landbruksavdeling Rudihagen, Torstein (A)
4107 Statens dyrehelsetilsyn Aukan, Modulf (KrF)
4110 Statens landbrukstilsyn Kongshaug, Leif Helge (V)
4114 Statens næringsmiddeltilsyn Langeland, Kurt-Arne (KrF)
4143 Sentral landbruksforvaltning Hanssen, Bjarne Håkon (A)
4145 Jordskifteverket Rudihagen, Torstein (A)
4146 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging Tveiten, Rita (A)
4147 Reindriftsforvaltningen Johansen, Einar (A)
4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. Hanssen, Bjarne Håkon (A)
5311 Statens Landbruksbank (Unntatt post 90, jf. Budsjett innst. S nr. 6, finanskomiteen) Tveiten, Rita (A)
5571 Totalisatoravgift Johansen, Einar (A)
5614 Renter av lån i Statens Landbruksbank Tveiten, Rita (A)