Budsjettkapitler

(Budsjett-innst. S. nr. 13 (2004-2005), jf. St.prp. nr.1(2004-2005), St.prp. nr. 1.Tillegg nr. 6 (2004-2005))

Budsjettkapitler
Kapittel Ordfører
1062 Kystverket. Driftsutgifter (Post 1) Sørensen, Heidi (SV)
1062 Kystverket. Nyanlegg og større vedlikehold (Post 30) Hoddevik, Sverre J. (H)
1062 Kystverket. Spesielle driftsutgifter (Post 21) Sørensen, Heidi (SV)
1062 Kystverket. Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold (Post 45) Svendsen, Kenneth (FrP)
1062 Kystverket. Tilskudd til fiskerihavneanlegg (Post 60) Hoddevik, Sverre J. (H)
1062 Kystverket. Tilskudd til omstrukturering (Post 72) Froyn, Bjørgulv (A)
1062 Kystverket. Tilskudd til Redningsselskapet (Post 70) Sahl, Jan (KrF)
1062 Kystverket. Trafikksentral Nord-Norge (Post 46) Sahl, Jan (KrF)
1070 Loran - C Froyn, Bjørgulv (A)
1300 Samferdselsdepartementet (ekskl post 70) Holten, Odd (KrF)
1300 Samferdselsdepartementet (Post 70) Løvik, Petter (H)
1301 Forskning og utvikling mv. Sørensen, Heidi (SV)
1310 Flytransport Strøm, Tor-Arne (A)
1311 Tilskudd til regionale flyplasser Ringstad, Jorunn (Sp)
1313 Luftfartstilsynet Kjæstad, Hans Gjeisar (H)
1314 Statens havarikommisjon for transport Holten, Odd (KrF)
1320 Statens Vegvesen. Forsøk (Post 60) Sørensen, Heidi (SV)
1320 Statens Vegvesen. Kjøp av riksvegfergetjenester (Post 72) Sahl, Jan (KrF)
1320 Statens Vegvesen. Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift (Post 33) Starrfelt, Oddbjørg Ausdal (A)
1320 Statens Vegvesen. Rassikring (Post 31) Hansen, Geir-Ketil (SV)
1320 Statens Vegvesen. Riksveginvesteringer (Post30) Hoddevik, Sverre J. (H)
1320 Statens Vegvesen. Trafikktilsyn, drift og vedlikehold (Post 23) Starrfelt, Oddbjørg Ausdal (A)
1320 Statens Vegvesen. Vederlag til ops-prosjekter (Post 29) Starrfelt, Oddbjørg Ausdal (A)
1320 Statens Vegvesen. Vegbygging i Bjørvika (Post 35) Andersen, Anne Berit (H)
1321 Mesta AS Starrfelt, Oddbjørg Ausdal (A)
1322 Svinesundforbindelsen A/S Starrfelt, Oddbjørg Ausdal (A)
1330 Særskilte transporttiltak (Post 60) Froyn, Bjørgulv (A)
1330 Særskilte transporttiltak (Post 70) Svendsen, Kenneth (FrP)
1330 Særskilte transporttiltak (Post 74) Froyn, Bjørgulv (A)
1350 Jernbaneverket Eng, Sigrun (A)
1351 Persontransport med tog Hansen, Geir-Ketil (SV)
1354 Statens jernbanetilsyn Kjæstad, Hans Gjeisar (H)
1355 BaneService Svendsen, Kenneth (FrP)
1360 Samferdselsberedskap Froyn, Bjørgulv (A)
1370 Posttjenester Strøm, Tor-Arne (A)
1380 Post- og teletilsynet Ringstad, Jorunn (Sp)
4062 Kystverket Sørensen, Heidi (SV)
4070 Loran - C Froyn, Bjørgulv (A)
4300 Samferdselsdepartementet Holten, Odd (KrF)
4313 Luftfartstilsynet Kjæstad, Hans Gjeisar (H)
4320 Statens vegvesen Andersen, Anne Berit (H)
4350 Jernbaneverket Eng, Sigrun (A)
4380 Post- og teletilsynet Ringstad, Jorunn (Sp)
5619 Renter av lån til Oslo Lufthavn AS Kjæstad, Hans Gjeisar (H)