Løse forslag til saken

Ot.prp. nr. 29 (1995-96), Innst. O. nr. 46 (1996-97), beslutning. O. nr. 70-71 (1996-97)

Forslag nr. 14 fra Gabrielsen, Ansgar på vegne av Sosialkomiteen


§ 26-1 andre ledd nr. 1 skal lyde:

1. Lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd, med unntak av kap. 4 Dagpenger under arbeidsløshet.

Forslag nr. 15 fra Kristoffersen, Asmund på vegne av Eilef A. Meland og seg selv


Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til lovendring som øker aldersgrensen til 26 år for garantert tilleggspensjon for fødte og unge uføre.

Forslag nr. 16 fra Folkvord, Erling på vegne av Rød Valgallianse


«I lov om folketrygd skal § 15-6 tredje ledd lyde:

Stønadstiden kan utvides med inntil to år fram til barnet fyller åtte år når den enslige moren eller faren er under utdanning. De som ikke kvalifiserer til utdanningsstønad skal likevel få innvilget overgangsstønad.»

Forslag nr. 17 fra Folkvord, Erling på vegne av Rød Valgallianse


«I lov om folketrygd skal § 15-6 fjerde ledd lyde:

I påvente av skolestart, arbeid eller barnetilsyn, kan stønadstiden forlenges i ett år. Stønad etter dette leddet gis umiddelbart etter et tidsrom med overgangsstønad etter andre og tredje ledd, likevel slik at stønaden ikke stanses når det yngste barnet fyller åtte år.»

Forslag nr. 18 fra Folkvord, Erling på vegne av Rød Valgallianse


«I lov om folketrygd skal § 15-6 sjette ledd lyde:

Overgangsstønaden faller ikke bort før det yngste barnet fyller ti år dersom forsørgeren har en sykdom, skade eller funksjonshemming som hindrer forsørgeren i å være i arbeid eller utdanning. Sykdom, skade eller funksjonshemming må dokumenteres med legeerklæring.»

Forslag nr. 19 fra Folkvord, Erling på vegne av Rød Valgallianse


«I lov om folketrygd skal § 15-7 lyde:

§ 15-7 Overgangsstønadens størrelse
Årlig overgangsstønad utgjør 2,5 ganger grunnbeløpet.»

Forslag nr. 20 fra Folkvord, Erling på vegne av Rød Valgallianse


«I lov om folketrygd skal § 15-8 lyde:

§ 15-8 Krav til yrkesrettet aktivitet
Når det yngste barnet har fylt tre år, er det et vilkår for rett til overgangsstønad etter § 15-6 andre og femte ledd at den enslige moren eller faren enten
a) er under utdanning,
b) er i arbeid, eller
c) er tilmeldt arbeidsformidlingen som reell arbeidssøker, se §§ 4-5 og 4-8.»

Forslag nr. 21 fra Folkvord, Erling på vegne av Rød Valgallianse


«I lov om folketrygd skal § 15-11 lyde:

§ 15-11 Stønad til barnetilsyn
Stønad til barnetilsyn gis til enslig mor eller far
a) som må overlate nødvendig tilsyn med barn til andre på grunn av utdanning eller arbeid utenfor hjemmet, eller
b) som er tilmeldt arbeidsformidlingen som reell arbeidssøker, se §§ 4-5 og 4-8, eller
c) når denne har en sykdom, skade eller funksjonshemming som hindrer utdanning, arbeid og tilmelding til arbeidsformidlingen som reell arbeidssøker. Legeerklæring gis som dokumentasjon som i § 15-6, 6.ledd.
Stønaden gis til det yngste barnet har fullført fjerde skoleår. Etter fjerde skoleår kan det gis stønad når den enslige moren eller faren har et barn som er særlig tilsynskrevende på grunn av funksjonshemming, sykdom eller sosiale problemer. Det kan også gis stønad etter fjerde skoleår når forsørgeren er borte fra hjemmet på grunn av arbeid eller utdanning og fraværet er mer langvarig eller uregelmessig enn det en vanlig arbeidsdag medfører.
Det er et vilkår for rettt til stønad til barnetilsyn at utgiftene blir dokumentert.
Stønaden er 100% av utgiftene til barnetilsyn opp til de beløp som Stortinget fastsetter»

Forslag nr. 22 fra Folkvord, Erling på vegne av Rød Valgallianse


«I lov om folketrygd skal § 15-13 annet ledd lyde:

Tilskott gis til en enslig mor eller far inntil yngste barnet er fylt ti år.»

Forslag nr. 23 fra Folkvord, Erling på vegne av Rød Valgallianse


«Stortinget ber regjeringa å legge fram for Stortinget det som er kjent om årsaker til det omfattende underforbruk av rettigheter etter lov om yrkesskadeforsikring, og samtidig legge fram forslag til botemidler mot dette underforbruket.»

Forslag nr. 24 fra Folkvord, Erling på vegne av Rød Valgallianse


«Stortinget ber regjeringa å undersøke trygdekontorenes erfaring med bruk av paragraf 8-5 i lov om folketrygd, og konsekvensen for den sykemeldte.»