Løse forslag til saken

Ot.prp. nr. 9 (1996-97), Innst. O. nr. 43 (1996-97), beslutning. O. nr. 66 (1996-97)

Forslag fremmet under debatt og vedtak i odelstinget

Forslag nr. 1 fra Hagen, Carl I. på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber Regjeringen fremme de nødvendigste forslag for nedleggelse av Samtinget.

Forslag nr. 2 fra Folkvord, Erling på vegne av Rød Valgallianse


§2-1 nytt tredje ledd skal lyde:
Sametinget forvalter statsbudsjettets årlige bevilgniger til samiske formål. Stortinget fastsetter reglement for sametingets økonomiforvaltning.

Forslag nr. 3 fra Folkvord, Erling på vegne av Rød Valgallianse


§2-7 nytt tredje ledd, andre punktum skal lyde:
Begjæring om registrering skal være ledsaget av underskrifter fra minst 100 personer som har stemme- og forslagsrett ved valg til sametinget.