Lov om endring av lov av 12, juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 17.12.1996 Innst. O. nr. 43 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.1996

   Behandlet i Odelstinget: 23.01.1997

   Behandlet i Lagtinget: 06.02.1997