Løse forslag til saken

St.meld. nr. 27 (1997-98), Innst. S. nr. 6 (1998-99)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 14 fra Valle, Ågot på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber Regjeringen utrede muligheten for å innføre ordningen som praktiseres i Danmark og Sverige vedrørende soning i åpen anstalt.

Forslag nr. 15 fra Valle, Ågot på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å endre rettshjelpsloven til også å inkludere saker vedrørende fullbyrdelse av straff.

Forslag nr. 16 fra Valle, Ågot på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber Regjeringen utarbeide forslag til opprettelse av et sentralt frittstående klageorgan.

Tilhører sak