Løse forslag til saken

St.meld. nr. 8 (1999-2000), Innst. S. nr. 256 (1999-2000)

Forslag nr. 8 fra Sanner, Jan Tore på vegne av Høyre


Stortinget ber Regjeringen legge frem en egen stortingsmelding hvor de forsvarseiendommer som er foreslått solgt, blir vurdert som friluftsområder for allmennheten. I en slik vurdering bes det om prioritering av friluftsformål. Meldingen bes lagt frem samtidig med fremleggelsen av langtidsproposisjonen for Forsvaret.

Forslag nr. 9 fra Johnson, Hilde Frafjord på vegne av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre


Stotinget ber Regjeringen legge fram en plan for de tiltak som vil bli iverksatt for å overholde Kyotoprotokollens bestemmelse i artikkel 3 pkt. 2, om å ha gjort demonstrerbar fremgang i å oppfylle sine forpliktelser innen 2005. Denne planen må også inneholde en gjennomgang av mulighetene for å oppnå Norges utslippsforpliktelse innen 2010.