Løse forslag til saken

Ot.prp. nr. 70 (2000-2001), Innst. O. nr. 114 (2000-2001), (), ()

Forslag nr. 1 fra Reikvam, Rolf på vegne av Sosialistisk Venstreparti


I lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven) gjøres følgende endring:

§ 407 første ledd nr. 7 innledning til bokstav a) skal lyde:
7. når en internasjonal domstol eller FNs menneskerettighetskomite, FNs torturovervåkningskomite eller FNs rasediskrimineringskomite i sak mot Norge har funnet at

Forslag nr. 2 fra Reikvam, Rolf på vegne av Sosialistisk Venstreparti


I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) gjøres følgende endring:

§ 391 nr. 2 innledning til bokstav a) skal lyde:
2. når en internasjonal domstol eller FNs menneskerettighetskomite, FNs torturovervåkningskomite eller FNs rasediskrimineringskomite i sak mot Norge har funnet at