Løse forslag til saken

Ot.prp. nr. 1 (2001-2002), Innst. O. nr. 3 (2001-2002), beslutning. O. nr. 7-18 (2001-2002), beslutning. L. nr. 1-2 (2001-2002), beslutning. O. nr. 28-29 (2001-2002)

Forslag nr. 16 fra Larsen, Heidi K. på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre


I lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift gjøres følgende endringer:

I

§ 5 b første ledd nr. 3 første punktum skal lyde:

Undervisningstjenester og formidling av slike tjenester.

II.

Endringene under I trer i kraft straks.

Forslag nr. 17 fra Larsen, Heidi K. på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre


I lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift gjøres følgende endringer:

I

§ 5 b første ledd nr. 9 annet punktum oppheves.

§ 14 annet ledd nr. 5 tredje ledd oppheves.

§ 16 første ledd nr. 14 oppheves.

§ 16 første ledd nr. 15 blir nr. 14.


II

Endringene under I trer i kraft med virkning fra 1. april 2002.

Forslag nr. 18 fra Larsen, Heidi K. på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre


I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

I

§ 6-81 første ledd bokstav a første punktum skal lyde:

Fra og med den måned skattyter fyller 70 år, gis det et særfradrag i alminnelig inntekt på 1 530 kroner pr. påbegynt måned.

§ 6-81 annet ledd skal lyde:

Fra og med den måned skattyter mottar foreløpig uførestønad etter folketrygdloven § 12-16 eller uførepensjon fordi ervervsevnen er satt ned med minst 2/3, gis det et særfradrag i alminnelig inntekt på 1 530 kroner pr. påbegynt måned.

§ 7-11 første ledd bokstav d første punktum skal lyde:

Ved beregning av nettoinntekt etter bokstav a skal det gjøres et fradrag på 80 000 kroner i ligningsverdien.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2002.