Løse forslag til saken

St.meld. nr. 17 (2001-2002), Innst. S. nr. 9 (2002-2003)

Forslag nr. 8 fra Bjørklund, Kjetil på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber Regjeringen om å opprette Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som et direktorat underlagt Justisdepartementet.

Forslag nr. 9 fra Bjørklund, Kjetil på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber Regjeringen om at det i sammenheng med opprettelsen av NSM fastsettes som prinsipp at personer som blir fratatt sikkerhetserklæring skal sikres innsyn i sin sak.

Forslag nr. 10 fra Bjørklund, Kjetil på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber Regjeringen om å oppnevne en uavhengig nemnd som ankeinstans i tilfeller hvor Regjeringen finner at det er særlige grunner til å avvike fra prinsippet om rett til innsyn i saker som angår tilbaketrekking av sikkerhetsklarering.