Løse forslag til saken

St.meld. nr. 55 (2000-2001), Innst. S. nr. 110 (2002-2003)

Forslag nr. 4 fra Østberg, Ivar på vegne av Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti


Stortinget ber Regjeringen medvirke til at verneplanarbeidet for Tysfjord/Hellemobotn blir en nasjonal prosess med direkte kontakt mellom Miljøverndepartementet og Sametinget. Organiseringen av arbeidet skal skje i samråd med Sametinget, og sikre at det ikke blir fattet avgjørelse om vern av Tysfjord/Hellemo-området uten at lulesamiske interesser er utredet og ivaretatt.

Tilhører sak