Løse forslag til saken

St.meld. nr. 15 (2003-2004), Innst. S. nr. 174 (2003-2004)

Forslag nr. 13 fra Rahm, Bror Yngve på vegne av Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Venstre


Stortinget legger til grunn at de tiltak, som forlikspartnerne omtaler i innstillingen til rovviltmeldingen legges inn under Miljøverndepartementet.

Tilhører sak