Løse forslag til saken

St.meld. nr. 16 (2004-2005), Innst. S. nr. 227 (2004-2005)

Forslag nr. 4 fra Fossum, Grethe G. på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet


Stortinget ber Regjeringen vurdere å åpne for at Kulturminnefondet kan bidra til å finansiere en form for stipendordning for spesialhåndverkere på kulturminnefeltet.

Forslag nr. 5 fra Fossum, Grethe G. på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet


Stortinget ber Regjeringen fremme forslag slik at avkastningen fra Opplysningsvesenets fond kan nyttes til kirkelige formål.

Tilhører sak