Løse forslag til saken

St.prp. nr. 32 (2006-2007), Innst. S. nr. 183 (2006-2007)

Forslag nr. 8 fra Lien, Tord på vegne av Fremskrittspartiet


Sandsfjorden opprettes som nasjonal laksefjord med yttergrense Jelsa -Vardnes.