Løse forslag til saken

St.meld. nr. 47 (2008-2009), Innst. 212 S (2009-2010)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 9 fra Tenden, Borghild på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen gjennomføre en ny kommunereform ved at Stortinget fastsetter et måltall for hvor mange kommuner reformen skal resultere i, men hvor kommunene selv får bestemme de nye kommunegrensene. Staten må forplikte seg til å overføre offentlige oppgaver til det nye kommunenivået, slik at andelen øker fra dagens 40 prosent til 50 prosent eller mer.

Forslag nr. 10 fra Tenden, Borghild på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen gjennomføre en undersøkelse av turnusordninger på sykehjem og fremme forslag til tiltak som kan gi mer fleksible ordninger.

Forslag nr. 11 fra Tenden, Borghild på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av rapportering til offentlige myndigheter først og fremst i primærhelsetjenesten, for å redusere antall skjemaer. Dette arbeidet må sees i sammenheng med rapportering til andre deler av helse- og omsorgssektoren med tanke på å redusere dobbeltrapportering.

Forslag nr. 12 fra Tenden, Borghild på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen legge til rette for å innføre en ordning med ettergivelse av studiegjeld for sykepleiere og hjelpepleiere som vil arbeide i primærhelsetjenesten.

Forslag nr. 13 fra Tenden, Borghild på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for forskning på arbeidskraftsbesparende teknologi.

Forslag nr. 14 fra Tenden, Borghild på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen fremme forslag til et revidert takstsystem for fastlegeordningen som belønner tidsbruk for behandling og oppfølging på laveste nivå (primærhelsetjenesten).

Forslag nr. 15 fra Tenden, Borghild på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen foreta en utredning av kommunalt opptreningsansvar for rehabilitering.

Tilhører sak