Løse forslag til saken

Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 8 S (2011-2012)

Forslag nr. 28 fra Tenden, Borghild på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen opprette et Regelråd etter svensk modell.

Forslag nr. 29 fra Tenden, Borghild på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen opprette en egen tilskuddsordning under Innovasjon Norge målrettet mot startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial.

Forslag nr. 30 fra Tenden, Borghild på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen avvikle ordningen med eksportstøtte til osteproduksjon.

Forslag nr. 31 fra Tenden, Borghild på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for avvikling av pelsdyrhold i Norge.

Forslag nr. 32 fra Flåtten, Svein på vegne av Høyre


Stortinget ber regjeringen fremme en sak om ulemper og fordeler for norske forbrukere ved at de eksisterende markedsreguleringsordningene administreres av bare en av markedsaktørene og saken bes fremmet slik at den kan behandles av Stortinget sammen med landbruksmeldingen.