Løse forslag til saken

Prop. 65 L (2012-2013), Innst. 266 L (2012-2013), Lovvedtak 51 (2012-2013)

Forslag fremmet under første behandling

Forslag nr. 2 fra Grande, Trine Skei på vegne av Venstre


Prop. 65 L (2012-2013) - Endringer i åndsverkloven - sendes tilbake til regjeringen.