Løse forslag til saken

Prop. 131 L (2012-2013), Innst. 442 L (2012-2013), Lovvedtak 104 (2012-2013)

Forslag fremmet under første behandling

Forslag nr. 1 fra Sandberg, Per på vegne av Fremskrittspartiet


Vedtak til lov

om endring i lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (forlengelse av foreldelsesfrister)

I

I lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov skal § 67 lyde:

§ 67

Fristen for foreldelse er 10 år når den høyeste lovbestemte straff er fengsel inntil 6 år og 30 år når den høyeste lovbestemte straff er fengsel i mer enn 6 år.

Straffbare forhold der den høyeste lovbestemte straff er 21 år eller mer, foreldes ikke. Det samme gjelder straffbare forhold etter §§ 193, 194, 195, 196, 197 og 198.

Hefte anses like med fengsel ved beregning av fristen.

At bøter eller rettighetstap kan idømmes ved siden av annen straff, har ikke betydning ved beregning av fristen.

Har noen i samme handling begått flere lovovertredelser, som etter første ledd skulle foreldes til ulike tid, gjelder den lengste foreldelsesfrist for alle overtredelser.

Fristen for foreldelse av straffansvaret for foretak beregnes ut fra strafferammen for enkeltpersoner i det straffebudet som er overtrådt.

II

Endringene i straffeloven § 67 gjelder også for straffbare forhold forøvet før vedtakelsen av loven her.

III

Loven trer i kraft straks.

Forslag nr. 2 fra Grande, Trine Skei på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen etter tre år evaluere endringer i straffeloven 1902, straffeloven 2005 og straffeprosessloven om kriminalisering av terrortrening, deltakelse i terrororganisasjon og forberedelseshandlinger for å veie nytteverdien opp mot ulempene slik at vi til enhver tid ikke benytter mer vidtgående etterforskningsmetoder enn det som er påkrevd.