Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.)

Prop. 131 L (2012-2013), Innst. 442 L (2012-2013), Lovvedtak 104 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 442 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en rekke endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 som tar sikte på å hindre terrorhandlinger. Endringene innebærer kriminalisering av planlegging og forberedelse av en terrorhandling, utvidet straffeansvar for befatning med våpen og sprengstoff og kriminalisering av mottakelse av terrortrening.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 20.06.2013