Løse forslag til saken

Prop. 61 LS (2014-2015), Innst. 306 S (2014-2015)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 29 fra Solhjell, Bård Vegar på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om kultur, ledelse og holdninger i politietaten.

Forslag nr. 30 fra Solhjell, Bård Vegar på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sørge for systematisk kompetanseheving i hele etaten når det gjelder etterforskning av seksuelle overgrep, vold mot barn og vold i nære relasjoner.

Forslag nr. 31 fra Solhjell, Bård Vegar på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen gå gjennom bruken av måltall i politietaten for å sikre at slike måltall ikke fører til uheldige prioriteringer av saker i politiet.

Forslag nr. 32 fra Solhjell, Bård Vegar på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen innføre tiltak for å sikre at etterforskning av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner prioriteres.

Forslag nr. 33 fra Solhjell, Bård Vegar på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sikre at myndighet til å gjøre endringer i lokal tjenestestruktur legges til Justis- og beredskapsdepartementet og ikke Politidirektoratet.

Forslag nr. 34 fra Solhjell, Bård Vegar på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen fastsette at Sogn og Fjordane blir et eget politidistrikt.

Forslag nr. 35 fra Solhjell, Bård Vegar på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen fastsette at Romerike og Follo blir en del av Oslo politidistrikt.