Løse forslag til saken

Prop. 123 S (2014-2015), Innst. 390 S (2014-2015)

Forslag nr. 1 fra Navarsete, Liv Signe på vegne av Senterpartiet


Stortinget sender Prop. 123 S (2014-2015) attende til regjeringa, då Noreg ut frå Grunnlova ikkje har høve til å avgje suverenitet til overnasjonale organisasjonar landet ikkje er medlem av. Regjeringa kan eventuelt fremja saka på nytt etter å ha sikra Noreg røysterett og fulle rettar som medlem av EASA.