Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsvirksomhet utøvd av tredjestat

Prop. 123 S (2014-2015), Innst. 390 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 11.06.2015 Innst. 390 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringa samtykket i godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsvirksomhet utøvd av tredjestatsoperatører. Forordningen fastsetter regler for utferdigelse, opprettholdelse, tilbakekallling og suspensjon av autorisasjon. Regelverket vil ha som formål å øke flysikkerheten innen EU/EØS-området.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2015