Løse forslag til saken

Prop. 16 L (2015-2016), Lovvedtak 5 (2015-2016)

Forslag nr. 1 fra Pedersen, Helga på vegne av Arbeiderpartiet (gjelder 1. gangsbehandling 16.11.15)


Stortinget ber regjeringen på grunn av den korte tidsfristen og mangelen på høring komme tilbake til Stortinget med en evaluering av lovendringene i løpet av to år. Denne evalueringen må gi rom for en høring.

Forslag nr. 1 fra Syversen, Hans Olav på vegne av Kristelig Folkeparti (gjelder 2. gangsbehandling 19.11.15)


Forslag til lovanmerkning

«Lovvedtaket bifalles ikke.

Anmerkning:

Romertall I § 76 annet ledd annet og tredje punktum antas å burde lyde:

Departementet kan heller ikke instruere Utlendingsnemnda om lovtolkning eller skjønnsutøvelse. Departementet kan instruere om prioritering av saker.»

Forslag nr. 2 fra Hareide, Knut Arild på vegne av Kristelig Folkeparti (gjelder 1. gangsbehandling 16.11.15)


III

Loven oppheves fra og med 1. januar 2018.