Løse forslag til saken

Meld. St. 12 (2016-2017), Innst. 250 S (2016-2017)

Forslag nr. 12 fra Bekkevold, Geir Jørgen på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre


Stortinget ber regjeringen sette minstegrensen i søknadsgrunnlag for Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner til 10 millioner kroner.

Forslag nr. 13 fra Bekkevold, Geir Jørgen på vegne av Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen definere kravet om «landsdekkende med frivillig innsats» for å kunne søke midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner slik: en landsdekkende organisasjon har tellende region/lokallag eller tellende medlemmer med bostedsadresse i minst fem fylker.

Forslag nr. 14 fra Bekkevold, Geir Jørgen på vegne av Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen ved fordelingen av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner legge hele organisasjonens totale kostnader til grunn for beregningen.

Forslag nr. 15 fra Bekkevold, Geir Jørgen på vegne av Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen sikre at det ved fordelingen av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner legges til grunn en vid forståelse av begrepet «samfunnsnyttig» og at begrepet «andreorientert» som avgrensningskriterium anvendes med en vid fortolkning.

Forslag nr. 16 fra Bekkevold, Geir Jørgen på vegne av Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen gjøre kategoriene i registret mer finmasket ved anvendelse av kriterium b. Registrert i Frivillighetsregistret under visse kategorier.

Forslag nr. 17 fra Bekkevold, Geir Jørgen på vegne av Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen innføre modell 2 for fordeling av tippemidler til de samfunnsnyttige humanitære organisasjonene.

Forslag nr. 18 fra Bekkevold, Geir Jørgen på vegne av Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen kartlegge tilbudet til spillavhengige og fremme forslag til tiltak som bedre ivaretar spillavhengige der mangler avdekkes.

Forslag nr. 19 fra Bekkevold, Geir Jørgen på vegne av Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen innen to år evaluere effektene av at det åpnes for at spillere kan delta i hovedbingospill via internett.

Forslag nr. 20 fra Grande, Arild på vegne av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen innføre modell 2 for fordeling av tippemidler til de samfunnsnyttige humanitære organisasjonene, med de samme justeringer av inngangskriterier som regjeringen har lagt til grunn for modell 1.

Forslag nr. 21 fra Kjenseth, Ketil på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre


Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med arbeidet med en ny lov på pengespillfeltet, om å foreta en bred og ekstern evaluering av Norsk Tippings og Norsk Rikstotos organisering og praksis, for å se på hvordan målet om å redusere negative sosiale konsekvenser best mulig kan oppnås. Herunder skal det gjøres en evaluering av selskapenes spillportefølje og hvorvidt dagens praksis for markedsføring og annen medieeksponering kan grunngis med kanaliseringshensyn.

Forslag nr. 22 fra Kjenseth, Ketil på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre


Stortinget ber regjeringen vurdere en endring av Forskrift til lov om lotterier m.v. § 5, punkt 4, med mål om å myke opp forbudet mot interaktive trekninger distribuert via elektroniske kommunikasjonsnett slik at flere aktører kan gis tillatelse til for eksempel å selge skrapelodd via mobilapplikasjoner.

Forslag nr. 23 fra Kjenseth, Ketil på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en modell for å åpne opp det norske spillmarkedet for andre aktører enn Norsk Tipping gjennom en strengt regulert lisensordning.

Forslag nr. 24 fra Kjenseth, Ketil på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en plan for å fase overskuddet fra Norsk Tipping inn på statsbudsjettet, og med en tilhørende gjennomgang av statens tilskuddsordninger overfor berørte organisasjoner, med sikte på objektive kriterier for statlig støtte på tvers av sektorer og departement.

Forslag nr. 25 fra Kjenseth, Ketil på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen vurdere å endre vilkårene for tildeling av økonomisk støtte til idrettsorganisasjoner slik at de hindrer eller motvirker markedsføring av uregulerte spillaktører i det norske markedet, herunder vurdere å stille som vilkår at eksklusive rettigheter til formidling av idrettsarrangementer i Norge ikke skal kunne utnyttes av aktører som også tilbyr eller markedsfører uregulerte spill.

Forslag nr. 26 fra Kjenseth, Ketil på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en vurdering av hvorvidt formidling av Norsk Tippings lotteritrekninger på NRK er i tråd med målet om at markedsføring må kunne grunngis med kanaliseringshensyn, herunder vurdere en avvikling av ordningen.

Forslag nr. 27 fra Solhjell, Bård Vegar på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen kompensere for Flyktninghjelpens inntektsbortfall som følge av vedtak i forbindelse med Meld. St. 12 (2016-2017) om ny fordeling av overskuddet fra spillemidlene ved å sikre organisasjonen inntekter på om lag samme nivå som i 2017 i statsbudsjettet